مقایسه گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق ایران با قراردادهای مشابه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22034/ejs.2022.363060.1302

چکیده

زمینه و هدف: مقاله حاضر در صدد بررسی «مقایسه گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق ایران با قراردادهای مشابه» می-باشد. از‌ این منظر پس از بسط فضای مفهومی و بیان جنبه مسئله‌مند بودن آن، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق خواهد پرداخت.
مواد و روش‏ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان میدهند که، گروه اقتصادی ریشه در قرارداد دارد و از شخصیت حقوقی برخوردار نیست. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که قواعد حقوقی گروه در اثر دخالت اراده شرکا ایجاد ‌می‌شود، در نتیجه ماهیت حقوقی گروه با اصل آزادی قرارداد نزدیک‌تر است تا عقد شرکت.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد که در مقایسه میان گروه اقتصادی با منافع مشترک و قراردادهای مشابه اشتراکات به مراتب فزونی‌تر از افتراقات میباشد زیرا گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز ‌تقریباً نهادی نوپا و نوعی مشارکت به حساب میآید که شبیه به مشارکت‌های مختلف دیگر از جمله جوینت ونچر و کنسرسیوم‌ها است.

کلیدواژه‌ها


- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی، جلد اول، تهران، سمت، 1385.
- اشمیتوف، کلادیوم، حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمه اخلاقی و سایرین، تهران، انتشارات سمت، 1378.
- امام، فرهاد، حقوق سرمایه­گذاری خارجی در ایران، تهران، نشر یلدا، 1386.
- باستانی، علیرضا، «آثار اقتصادی و بسترهای قانونی برای تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک جوینت ونچر»، ماهنامه مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره نهم، 1390.
- پاسبان، محمدرضا، قربانی زلیخانی، مجید، حقوق، تعهدات و مسئولیت­های شرکا در قراردادهای جوینت ونچر با تأکید بر گروه اقتصادی با منافع مشترک»، فصلنامه قضاوت، شماره نودم، 1396.
- تفرشی، محمد عیسی، «مفهوم و قلمرو ماده 220 ق.ت 1311»، مجله مدرس، دوره چهار، شماره یکم، 1379.
- حاتمی، علی، کریمیان، اسماعیل، حقوق سرمایه­گذار خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری، چاپ اول، تهران، نشر تیسا، 1393.
- حقانی، سعید، گروه منفعت اقتصادی (ماهیت و ساختار، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1391.
- حکیمیان، علی محمد، «بررسی ماهیت و ساختار جوینت ونچر»، نشریه حوزه و دانشگاه، شماره چهل و چهارم، 1384.
- خزائی، حسین، بدری اهری، رسولف، «بررسی اجمالی مفهوم حقوقی جی­وی در حقوق امریکا و حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره سیزدهم، 1369.
- رحمانی، تهمینه، راهنمای کاربردی تنظیم قرارداد کنسرسیوم، چاپ اول، انتشارات جاودانه، 1389.
- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد اول، چاپ سوم، دادگستر، 1379.
- عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد سوم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، 1377.
- علومی یزدی، حمیدرضا، «چالش‌های حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، دوره دو، شماره چهارم، 1392.
- عیسائی تفرشی‌، محمد‌، کبیری شاه آباد، حمید، «تحلیل حقوقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره هجده، شمارده دوم، 1393.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین (مشارکت­ها، صلح و... )، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش، 1376.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ مشارکت­ها، صلح، جلد سوم، تهران، گنج دانش، 1373.
- کاشانی، سید محمود، «شرکت مدنی»، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دوره دو، شماره دوم، 1365.
- مهاجریان، عباس، شخصیت حقوقی، چاپ اول، انتشارات فردوسی، 1373.
- نصیری، مرتضی، حقوق چند ملیتی، چاپ اول، دانش امروز، 1370.
منابع لاتین
- Emanuela Todeva, "Strategic Alliance", International Encyclopedia of Organization Studies, 2007.
- Fazio S. The Harmonization of International Commercial Law. Hague, Kluwer Law International, 2007.
- Lawrence P, Braddon D. Strategic Issues in European Aerospace. London, Taylor & Francis, 2017.
- Margarita Isoraite, “Importance of Strategic Alliances in Company's Activity, Intellectual Economies”, Vol. 5, No. 1, 2009.
- Sen, arun Kumar, Commercial law and industrial law, edited and revised by profmukherjee, Saktin, The world presspritive, India, 1994.