مقایسه گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق ایران با قراردادهای مشابه

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22034/ejs.2022.363060.1302

چکیده

زمینه و هدف: مقاله حاضر در صدد بررسی «مقایسه گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق ایران با قراردادهای مشابه» می-باشد. از‌ این منظر پس از بسط فضای مفهومی و بیان جنبه مسئله‌مند بودن آن، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق خواهد پرداخت.
مواد و روش‏ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان میدهند که، گروه اقتصادی ریشه در قرارداد دارد و از شخصیت حقوقی برخوردار نیست. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که قواعد حقوقی گروه در اثر دخالت اراده شرکا ایجاد ‌می‌شود، در نتیجه ماهیت حقوقی گروه با اصل آزادی قرارداد نزدیک‌تر است تا عقد شرکت.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد که در مقایسه میان گروه اقتصادی با منافع مشترک و قراردادهای مشابه اشتراکات به مراتب فزونی‌تر از افتراقات میباشد زیرا گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز ‌تقریباً نهادی نوپا و نوعی مشارکت به حساب میآید که شبیه به مشارکت‌های مختلف دیگر از جمله جوینت ونچر و کنسرسیوم‌ها است.

کلیدواژه‌ها