تدوین الگوی جامع کسب و کار در موسسات بانکی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران،

10.22034/ejs.2023.376200.1340

چکیده

زمینه و هدف: الگوی کسب­و­کار یک معماری از جریـان کـالا، خـدمات و اطلاعـات همچنین توصیف مزایای بالقوه بازیگران و منابع درآمدهای کسب و کارهاست. هدف پژوهش، ارائه چارچوب جامع کسب­ وکار در مؤسسات بانکی از طریق بررسی مقالات معتبر داخلی و خارجی و بومی ­سازی مؤلفه­ های کسب­وکار با توجه به شرایط محیطی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
مواد و روش­ ها: بدین منظور از روش­ های کیفی و کمی بهره گرفته شده است. به این ترتیب که ابتدا با استفاده از بررسی پیشینه پژوهش و استفاده از روش فراتحلیل، چارچوب اولیه کسب­وکار بر اساس مؤلفه­ های حوزه بانکی استخراج شد و سپس از طریق مصاحبه با 12 خبره بانکی، داده های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل تم بررسی شد. سپس چارچوب استخراج­ شده از مرحله قبل، متناسب با محیط بانکی کشور، تکمیل و بومی­ سازی شده است.
یافته­ ها: الگوی جامع کسب­ وکار پیشنهادی در این پژوهش برای مؤسسات بانکی، شامل 12 بخش اجتماعی، اقتصادی، بازاریابی، حاکمیتی، زنجیره تأمین، زیرساختی، فرهنگی، فناوری اطلاعات، محیطی، مدیریتی، نوآوری و ویژگی­ های شخصیتی مشتریان است که خود به 26 زیر بخش جزئی­ تر و در نهایت 200 کد طبقه ­بندی شده است که برخی از زیر بخش ­ها و کدهای شناسایی ­شده در این مدل، برای اولین­ بار در مدل­ های کسب­ وکار بانکی مطرح شده ­اند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری: نتایج نشان داد که طراحان الگوهای کسب­وکار بانکی، به­ منظور دست­یابی به حداکثر بهره­ وری، باید به پارادایم ­های در حال تغییر و نوین عرصه تجاری با رویکرد مشتری ­مداری و در نهایت خلق ارزش توجه و اهتمام ویژه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات