نقش علم قاضی در رسیدگی به جرایم اقتصادی در پرتو نقش مخبران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ejs.2023.411485.1515

چکیده

زمینه و هدف: در حوزه جرائم اقتصادی به ­واسطه برنامه ­ریزی قبلی و وجود پیچیدگی­ های فنی(مالی) علم قاضی که اغلب از طریق امارات به ­دست می آید، نقش بسیار مهمی در اثبات جرائم مزبور ایفا می­کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش علم قاضی در رسیدگی به جرائم اقتصادی در پرتو نقش مخبران است
مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن به­ صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد‏آوری اطلاعات به­ صورت کتاب­خانه ‏ای بوده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: جرائم اقتصادی دارای اوصاف و ویژگی­ هایی خاصی هستند که همین اوصاف باعث شده است توسل به راه­کارها و سازوکارهای سنتی رسیدگی به جرائم، نیل به عدالت کیفری در موارد ارتکاب جرائم اقتصادی را با چالش ­های اساسی مواجه می­کند. از اینرو، به ­واسطه پیچیدگی­ های فنی، مخبران در حصول علم قاضی نقش بسیار مهمی را ایفا می­کنند.
نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که به ­دلیل پیچیدگی­ های جرائم اقتصادی و به ­طور خاص پنهانی بودن و برنامه­ ریزی قبلی تمام ارکان مادی آن، گزارش مخبران در قامت یک اماره مستقل و قدرتمند در فرآیند حصول علم قاضی نقش­ آفرینی می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات