بررسی تأثیر کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی زنان شاغل شهر تهران)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، گرایش اقتصادی و توسعه، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 3. استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

10.22034/ejs.2023.369537.1328

چکیده

زمینه و هدف: گرایش بیش از پیش زنان به اشتغال خارج از خانه کیفیت روابط اجتماعی و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است و کیفیت اشتغال نقشی مهم در زمینه کیفیت زندگی زنان شاغل دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسیتاثیر کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت زندگی انجام شد.
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها نیزپرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان شاغل ساکن در شهر تهران بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تهران به 4 پهنه تقسیم شد و از هر پهنه نیز یک منطقه انتخاب شد و براساس فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد از هر منطقه تعداد 384 نفر به عنوان نمونه بدست آمد که برای پوشش دادن خطاهای احتمالی 400 پرسشنامه از هر منطقه و مجموعا 1600 پرسشنامه با روش نمونهگیری در دسترس توزیع و جمعآوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با رگرسیون و با نرمافزار SPSS صورت گرفت.
یافته ها: کیفیت اشتغال زنان بر سلامت جسمی تاثیر معنی دار و مثبت دارد.کیفیت اشتغال زنان بر سلامتی روانی تاثیر معنی دار و مثبت دارد. کیفیت اشتغال زنان بر رضایت از زندگی تاثیر معنی دار و مثبت دارد.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد؛ کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت روابط اجتماعی تاثیر معنی دار و مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، علی، روشن قیاس، کلثوم، اشرفی،
احمد، »بررسی اثرات اشتغال زنان بر کیفیت
زندگی )مطالعه موردی زنان شاغل شهرستان
البرز(«، فصلنامه علمی دانش انتظامی گیالن،
شماره سیزدهم، 1394.
- امینی مفرد، محمدحسین، مازینی، فائزه،
میرزاحسینیان، آرزو، همایونی، علیرضا، »مقایسه
رضایت از زندگی و سازگاری اجتماعی در زنان
شاغل و خانه دار شهرستان گرگان«، اولین
همایش بینالمللی و سومین همایش ملی
پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی، 1396.
- پوررضا، ابوالقاسم، رستمینیا، مرضیه، هراتی
خلیل آباد، تورج، ملکی، سارا، موسوی، سید
عبدالرضا، »بررسی تأثیر اشتغال رسمی و
غیررسمی زنان بر کیفی زندگی آنان در شهر
تهران، نشریه پژوهشهای سالمت محور، شماره
چهارم، 1396.
- ترکمن، سولماز، فتحی، سروش، »تحلیل اثرهای
اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان )مطالعه
موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری(«، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه،
شماره هفتم، 1395.
- توده رنجبر، محسن، عراقی، فاطمه، »بررسی
رابطه رضایتمندی از زندگی زناشویی بین زنان
شاغل و خانهدار و همسران آنها«، دومین همایش
علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی جیرفت،
.1397
- حبیبی، حمداله، صمدی، زهرا، پورطالب،
نرگس، »بررسی نقش کیفیت زندگی کاری زنان
شاغل در مراکس پیش دبستانی بر عملکرد آنان
مطالعه نقش میانجی رضایت شغلی«، چهارمین
کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه
اقتصادی، 1397.
- حرعاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی
تحصیل مسائل الشریعه، جلد چهاردهم، بیروت،
دارالحیاء التراث العربی، 1414.
- داوودی، مرضیه، شمسی، مراد، »شناسایی
عوامل مؤثر بر توازن بین کار و زندگی در زنان
شاغل«، نشریه علمی زن و فرهنگ، شماره سی و
هشت، 1397.
- سیدان، فریبا، حسامی، سعیده، »سنجش رابطة
تعادل بین نقشهای خانوادگی و شغلی و کیفیت
زندگی زنان شاغل درآموزش و پرورش شهر
سنندج«، نشریه انجمن جامعه شناسی آموزش و
پرورش ایران، شماره چهارم، 1392.
- صانعی، صدیقه، »کیفیت زندگی، ابعاد و
رویکردها«، دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی
و علوم اجتماعی تهران، 1393.
- طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، جلد
بیست و ششم، بیروت، دارالحیاء التراث العربی،
.1397
- قاضی نژاد، ندا، مظلومی، سعید، دهقانی تفتی،
عارفه، »بررسی تأثیر عوامل مختلف بر روی کیفیت
زندگی زنان نخست زا شهرستان نوشهر 1394 ،»
نشریه طلوع بهداشت، شماره شانزدهم، 1396.
- محمدی، فروغ؛ باوندپوری احمدی، زهرا،
»بررسی رابطه بین وضعیت اشتغال با میزان
سالمت اجتماعی زنان«، اولین همایش ملی زنان،
بازآفرینی شهری و توسعه پایدار، 1396.
بررسی تأثیر کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت زندگی ... نظری و همکاران / 167
منابع التین
- Alon Titan, Matthias Doepke, Jane OlmsteadRumsey, Michèle Tertilt. This Time It's
Different: The Role of Women's Employment
in a Pandemic Recession. National Bureau of
Economic Research, 2020.
- Baruah Bipasha Renewable inequity?
Women's employment in clean energy in
industrialized. Emerging and developing
economies. Natural Resources Forum, 2016.
- Bhola, Sarang & Nigade, Jyoti Relationship
between Work Life Balance, Quality of Work
Life and Quality of Life of Women Working in
Service Industry. Pravara Management
Review, 2016.
- Broeck Goedele Van den Women’s
employment and family planning in rural
Uganda, Women & Health, 2020.
- Chelebiyev N.Z. Social and Psychological
Analysis of the Transformation Family
Functions in the Age of Globalization.
JOURNAL OF COMPLEMENTARY
MEDICINE RESEARCH , 2020.
- Chen, X., Yu, B., Gong, J Social Capital
Associated with Quality of Life Mediated by
Employment Experiences: Evidence from a
Random Sample of Rural-to-Urban Migrants
in China. Soc Indic Res.
- Cox-Martin, E., Anderson-Mellies, A.,
Borges, V Chronic pain, health-related quality
of life, and employment in working-age cancer
survivors. J Cancer Surviv, 2020.
- Drolet M. The Effect of Herpes Zoster and
Postherpetic Neuralgia on Health-Related
Quality of Life, Function, EmploymentRelated Productivity, and the CostEffectiveness of the Vaccine. In: Watson C.,
Gershon A., Oxman M. (eds) Herpes Zoster:
Postherpetic Neuralgia and Other
Complications. Adis, Cham, 2017.
- Iftikhar, A., Bari, A., Bano, I., & Masood, Q.
Impact of maternal education, employment and
family size on nutritional status of children.
Pakistan journal of medical sciences, 2017.
- Jabeen, F., Friesen, H.L. and Ghoudi,
K..Quality of work life of Emirati women and
its influence on job satisfaction and turnover
intention: Evidence from the UAE. Journal of
Organizational Change Management, 2018.
- Nazaré, Eliany & Matias, Manuelle & Félix,
Tamires & Cavalcante, Maria & Lopes,
Roberlândia & Neto, Félix Brazilian women
living in Portugal: Work and quality of life.
Saúde e Sociedade.
- Piasna, A., Plagnol, AWomen’s Job Quality
across Family Life Stages: An Analysis of
Female Employees across 27 European
Countries. Soc Indic Res, 2018.
- Raju, Suruthi & Kumar, VijayQuality of life
of women working from home in COVID-19
lockdown: a questionnaire survey.
International Journal of Community Medicine
and Public Health, 2020.
- Scheiwiller Staci Gem Modern Family: The
Transformation of the Family Photograph in
Qajar Iran. Family Photographs, 2018.
- Teng, YP.T. Kuo, L.TW. & Zhou, Q.
Maternal Employment and Family
Socioeconomic Status: Unique Relations to
Maternal Stress, Parenting Beliefs, and
Preschoolers’ Adjustment in Taiwanese
Families. J Child Fam Stud, 2018.