بررسی تأثیر کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی زنان شاغل شهر تهران)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، گرایش اقتصادی و توسعه، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 3. استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

10.22034/ejs.2023.369537.1328

چکیده

زمینه و هدف: گرایش بیش از پیش زنان به اشتغال خارج از خانه کیفیت روابط اجتماعی و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است و کیفیت اشتغال نقشی مهم در زمینه کیفیت زندگی زنان شاغل دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسیتاثیر کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت زندگی انجام شد.
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها نیزپرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان شاغل ساکن در شهر تهران بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تهران به 4 پهنه تقسیم شد و از هر پهنه نیز یک منطقه انتخاب شد و براساس فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد از هر منطقه تعداد 384 نفر به عنوان نمونه بدست آمد که برای پوشش دادن خطاهای احتمالی 400 پرسشنامه از هر منطقه و مجموعا 1600 پرسشنامه با روش نمونهگیری در دسترس توزیع و جمعآوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با رگرسیون و با نرمافزار SPSS صورت گرفت.
یافته ها: کیفیت اشتغال زنان بر سلامت جسمی تاثیر معنی دار و مثبت دارد.کیفیت اشتغال زنان بر سلامتی روانی تاثیر معنی دار و مثبت دارد. کیفیت اشتغال زنان بر رضایت از زندگی تاثیر معنی دار و مثبت دارد.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد؛ کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت روابط اجتماعی تاثیر معنی دار و مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • احمدی، علی؛ روشن قیاس، کلثوم؛ اشرفی، احمد، «بررسی اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی زنان شاغل شهرستان البرز)»، فصلنامه علمی دانش انتظامی گیلان، شماره سیزدهم،1394.
 • امینی مفرد، محمدحسین؛ مازینی، فائزه؛ میرزاحسینیان، آرزو؛ همایونی، علیرضا، «مقایسه رضایت از زندگی و سازگاری اجتماعی در زنان شاغل و خانه دار شهرستان گرگان»، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی،1396.
 • پوررضا، ابوالقاسم؛ رستمی نیا، مرضیه؛ هراتی خلیل آباد، تورج؛ ملکی، سارا؛ موسوی، سیدعبدالرضا، «بررسی تأثیر اشتغال رسمی و غیررسمی زنان بر کیفیت زندگی آنان در شهر تهران، نشریه پژوهش‌های سلامت محور، شماره چهارم،1396.
 • ترکمن، سولماز، فتحی، سروش، «تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان(مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)»، فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، شماره هفتم، 1395.
 • توده رنجبر، محسن؛ عراقی، فاطمه،«بررسی رابطه رضایت مندی از زندگی زناشویی بین زنان شاغل و خانه دار و همسران آنها»، دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی جیرفت، 1397.
 • حبیبی، حمداله؛ صمدی، زهرا؛ پورطالب، نرگس، «بررسی نقش کیفیت زندگی کاری زنان شاغل در مراکس پیش دبستانی بر عملکرد آنان مطالعه نقش میانجی رضایت شغلی»، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی،1397.
 • داوودی، مرضیه، شمسی، مراد، «شناسایی عوامل مؤثر بر توازن بین کار و زندگی در زنان شاغل»،نشریه علمی زن و فرهنگ، شماره سی و هشت، 1397.
 • سیدان، فریبا؛ حسامی، سعیده، «سنجش رابطۀ تعادل بین نقش‌های خانوادگی و شغلی و کیفیت زندگی زنان شاغل درآموزش و پرورش شهر سنندج»، نشریه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران، شماره چهارم،1392.
 • صانعی، صدیقه، «کیفیت زندگی، ابعاد و رویکردها»، دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی تهران، 1393.
 • قاضی نژاد، ندا؛ مظلومی، سعید؛ دهقانی تفتی، عارفه، «بررسی تأثیر عوامل مختلف بر روی کیفیت زندگی زنان نخست زا شهرستان نوشهر 1394»، نشریه طلوع بهداشت، شماره شانزدهم، 1396.
 • محمدی، فروغ؛ باوندپوری احمدی، زهرا، «بررسی رابطه بین وضعیت اشتغال با میزان سلامت اجتماعی زنان»، اولین همایش ملی زنان، بازآفرینی شهری و توسعه پایدار، 1396.
 • مظفری لقا، سمیرا؛ آقاجانی، محمود، «بررسی تأثیر اشتغال زنان در جدایی زوجین و فروپاشی بنیان خانواده»، اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی،1399.
 • یعقوبی، مهین؛ چرخ انداز، حمیدرضا، «بررسی تأثیر اشتغال زنان بر خانواده و راهکارهای بهبود روابط خانوادگی زنان شاغل»، کنفرانس ملی ایده‌های نوین و پژوهش‌های کاربردی در علوم انسانی رشت،1398.

عربی

 • حرعاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد چهاردهم، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، 1414.
 • طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، جلد بیست و ششم، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، 1397.