حمایت اقتصادی از تروریسم در فقه و اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 فاطمه السادات قریشی محمدی، عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 حمید بذرپاچ، استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، هشتگرد، ایران

10.22034/ejs.2023.390011.1404

چکیده

زمینه و هدف: تروریسم از پدیده‌هایی است که امنیت بسیاری از جوامع را دست‌خوش ناامنی کرده است و به همین دلیل، حمایت مالی از آن از مسائل مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. در این مقاله تلاش شده است تا مسئله حمایت اقتصادی از تروریسم در فقه و اسناد بین‌المللی بررسی شود.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق در مقالة حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها کیفی است و در گردآوری مطالب از روش فیش ­برداری استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تروریسم در فقه ممنوع و در قالب بغی و محاربه قابل تبیین است. حمایت اقتصادی و مالی از تروریسم نیز مطابق با قواعدی چون حرمت اعانه بر اثم و قاعده حفظ نظام قابل جرم­انگاری است؛ زیرا حمایت مالی تروریسم نوعی مشارکت در تروریسم و در راستای اخلال در نظام است. در اسناد بین‌المللی نیز تعهدات دولت‌ها در عدم تأمین مالی تروریسم بررسی شده است. قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت و کنوانسیون سرکوب مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم و اف.ای.تی.اف از مهم­ترین اسناد بین‌المللی در این زمینه است.
نتیجه‌گیری: هم در فقه و هم در اسناد بین‌المللی حمایت مالی از تروریسم ممنوع است. مقابله با تأمین مالی تروریسم نوعی پیش­گیری از تروریسم است که تحقق آن نیازمند همکاری دولت‌ها در عرصه بین‌المللی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات