تحقق توسعه اقتصادی از دیدگاه امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته‌ تاریخ وتمدن ملل اسلامی، دانشکده علوم انسانی،واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 استادیارگروه معارف، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 استادیارگروه معارف، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

10.22034/ejs.2022.337367.1220

چکیده

زمینه و هدف: توسعه اقتصادی دغدغه همه مکاتب و نظام‌های سیاسی است. با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی، پژوهش حاضر به بررسی تحقق آن از دیدگاه امام علی (ع) است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع بنیادی و شیوه گردآوری اطلاعات با استناد به منابع فقهی و نهج البلاغه انجام شده است. شیوه تحلیل داده‌ها نیز استنباطی است.
یافته‌ها: تحقق توسعه اقتصادی نیازمند توأمانی نظر و عمل است که در سیره امام علی (ع) به صورت رفع فقر و محرومیت، عدالت‌ورزی، کار و تلاش و توسعه انسانی و اخلاقی جامعه است. توسعه زمانی می تواند الگویی برای همگان باشد که ابعاد معنوی و الهی زندگی انسانی را ارتقا ببخشد و اهداف دنیوی را در تقابل با اهداف معنوی انسانی قرار ندهد. این موضوع در نهج‌البلاغه به عنوان الگوی توسعه اقتصادی نمایان است.
ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصول دقیق و علمی جهت بهره گیری از منابع انجام شده است.
نتیجه‌گیری: توسعه از دیدگاه امام علی (ع) معطوف به سعادت دنیوی و اخروی است. کار و تلاش از نظر کیفیت دارای اهمیت فراوانی است. عدالت‌ورزی و رفع محرومیت‌ها و ایجاد رفاه و برابری برای همگان، محورهای تحقق توسعه اقتصادی محسوب می-شوند.

کلیدواژه‌ها