بررسی نقش و عملکرد کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22034/ejs.2022.335404.1205

چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش و عملکرد کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران بود. کارت اعتباری منجر بر تسریع در دریافت‌ها و پرداخت‌ها از راه بانکداری الکترونیکی منجر به بهبود در عملکرد نظام بانکی می‌شود. در خصوص کارت‌های اعتباری زمانی که مشتری متقاضی دریافت کارت اعتباری است بانک سوابق وی را بررسی نموده، کارت اعتباری با سقف خرید معینی را برای وی صادر می‌کند.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش اطلاعات آماری گردآوری شده از 40 کارشناس و خبره مسائل بانکی در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد کارت‌های اعتباری در سیستم بانکی کشور از روش تحلیل عاملی و مدل رگرسیونی به منظور استخراج مولفه‌های اساسی استفاده گردید.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت در امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر تاثیر بالای شاخص رضایتمندی از کارت‌های بانکی و آشنایی با کارکردهای کارت‌های اعتباری در کارکرد و استفاده از کارت‌های اعتباری در سیستم بانکی کشور است.
نتیجه: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بیان می‌شود که عملکرد مناسب کارت‌های اعتباری در سیستم بانکی کشور نیازمند قواعد حقوقی متناسب با بانکداری بدون ربا و همچنین وجود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها