بانکداری اسلامی و سناریوهای صنعت بانکداری با رویکرد نقد استخراج دیجیتال

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

4 استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

 زمینه و هدف: پیشران سرمایه گذاری در فرآیند تحقیقی با عنوان "سناریونگاری آینده صنعت بانکداری" احصاء شده است. شاخصی که معنا و مفهوم نهایی بانکداری اسلامی از آرمان‌های تشکیل انقلاب اسلامی در ایران و  فرهنگ جهان اسلام است.
مواد و روش‌ها: این تحقیق با روش ترکیبی و بر اساس گام‌های عدم قطعیت‌های بحرانی شوارتر انجام گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: در گام‌های تحقیق پس از مطالعه، بحث و بررسی روندها و رویدادهای گذشته و حال، بمنظور ارائه سناریوهای آینده صنعت بانکداری با بررسی نمونه‌های عینی و تاریخی و تحلیل محتوای ادبیات آن‌ها، قدرت بازی‌های زبانی(لفاظی‌گری) و استخراج دیجیتال دو شکل از اعمال قدرت و استعمار نوین کشف رمز شده است، شیوه‌های استیلاجویی مدرنی که در حال حاضر لیبرالیسم حاکم بر اقتصاد جهانی پس از شناسایی تفاوت‌های فرهنگی و نیاز جوامع با استفاده از آن ساخت واقعیت و هژمونی سازی را طرح‌ریزی؛ و با ابزار فین تک و با از بین بردن ثبات اقتصادی کشورها، روند سرمایه‌گذاری و مغزهای آنان را هدایت می‌کند؛
نتیجه‌گیری: این مقاله در دنیای پست مدرن امروز، ضمن افشای قدرت نرم لفاظی‌گری و استعمار دیجیتال در ادبیات مرجع علم مدیریت، تلاش می‌کند تا اهمیت مقابله با آن در محیط‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به ملت‌های منطقه و جهان گوشزد نماید، بحرانی که چنانچه توسط محققین و انسان‌های آزادی‌خواه شناسایی و مهار نشود، ترویج خشونت، افول اخلاق و فروپاشی اقتصادی همه جوامع را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها