دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی، پاییز 1399، صفحه 1-84 

شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی