اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی­ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است.
مواد و روش‌ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه­ای به بررسی موضوع پرداخته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته‌ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این­صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی­علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی­علیه حق فسخ و یا ابطال آن­را ندارد.
نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


- آل کاشف الغطاء، تحریر المجله، انتشارات دار الکتاب، قم، 1342.
- احمدی، محمدرضا، نظریه کلی نمایندگی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1388.
- اخلاقی، بهروز، «ماهیت حقوقی قرار داد حمل و نقل در حقوق تجارت»، مجله کانون وکلا، شماره صد و پنجاه و هفتم، 1372.
- امامی، سید­ حسن، حقوق مدنی، نشر مجد، 1380.
- امیری قائم­ مقامی، عبدالمجید، انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل، نشر میزان، 1388.
- امیری قائم ­مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات، نشر مجد، 1386.
- باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، نشر میزان، 1389.
- بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، الهادی، 1419.
- بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضره، قم، موسسه نشر اسلامی، 1415.
- جبعی عاملی، زین الدین شهید ثانی، مسالک الافهام، معارف الاسلامیه، 1414.
- جبعی عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بی­تا.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1395.
- حاجیانی،‌ هادی، حقوق نمایندگی، انتشارات دانش نگار، 1390.
- حسینی عاملی، سید محمد، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، موسسه آل البیت، 1423.
- حکمت­نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.
- حلی علامه، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام، موسسه نشر اسلامی، 1418.
- درودیان، حسنعلی، تقریرات درس حقوقی مدنی 3، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1389.
- زندی، محمد، رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، انتشارات جنگل، 1390.
- شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، 1414.
- شیخ انصاری، محمدعلی، موسوعه الفقهیه، مجمع فکر اسلامی، 1424.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، کتاب الوکاله، مسئله 3، دارالکتب الاسلامیه، 1390.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، المکتبه المرتضویه، 1387.
- شیروانی، علی، ترجمه لمعه دمشقیه، انتشارات دارالفکر، 1390.
- طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، موسسه آل البیت، 1414.
- علامه حلی، ارشاد الاذهان، جامعه مدرسین، 1425.
-  علی­آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، نشر مرکز، تهران، 1369.
- فخر المحققین، ایضاح الفوائد، انتشارات میزان، تهران، 1385.
- قاسم­زاده، مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، نشر میزان، 1383.
- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، نشر میزان، 1388.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، نشر مجد، 1383.
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،. نشر میزان، 1383.
- لور راسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، تهران، نشر حقوق‌دان، 1385.
- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، فکرسازان، 1389.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، نشر العالم، قم، 1385.
- یزدی، سید محمدکاظم، ملحقات عروه الوثقی. نشر الکتاب، 1419.
قوانین
- قانون آئین دادرسی مدنی
- قانون امور حسبی
- قانون تجارت
- قانون مدنی