نقش قرارداد دادرسی و جلوه‌های آن در اقتصاد دادرسی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه، قراردادها به‌عنوان عرصهی برخورد نظامهای حقوقی به‌عنوان مهم‌ترین وسیله ارتباط با جهان خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار میگیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش قرارداد دادرسی و جلوههای آن در اقتصاد دادرسی است.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: برای چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ضوابطی موجود است. این قواعد در کشورها و مناطق مختلف جهان با داشتن نظامهای حقوقی متفاوت، به‌صورت متحدالشکلی جای خود را یافتهاند. یکی از این ضوابط قرارداد دادرسی میباشد.
نتیجه‌: نظریة قرارداد دادرسی، میتواند یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست قانون‌گذاری باشد. اگرچه با فرض ماهیت قراردادی برای این رابطه، به روشن شدن قوانین این نهاد قضایی یاری نمیرساند؛ میتوان دلایلی برای مفهوم قرارداد دادرسی یافت؛ که از آن جمله میتوان به مفاد مواد 107 ق.آ.د.م درخصوص استرداد دعوا و 49 ق.آ.د.م در رابطه با برقراری رابطة حقوقی دادرسی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


- اسماعیلی، محمد، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، تهران، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، 1388.
- الماسی، نجادعلی، حبیبی درگاه، بهنام، «درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد»، فصلنامة علمی، پژوهشی دیدگاه‌های حقوق قضایی، 1391.
- حبیبی، بهنام، تحلیل اقتصادی حقوق خصوصی، تهران، انتشارات مجد، 1389.
- دادگر، یوسف، حقوق و اقتصاد، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1388.
- دهخدا، علی اکبر، فرهنگ متوسط دهخدا، به کوشش غلامرضا ستوده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
- شکوهی‌زاده، رضا، «ماهیت حقوقی رابطه دادرسی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره چهل و هشت، شماره اول، 1396.
- غمامی، مجید، محسنی، حسن، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران، نشر میزان، 1386.
- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1378.
- کریمی، عباس، شکوهی‌زاده، رضا، «قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در نظام کامن لا با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره سی و نه، شماره اول، 1388.
- محسنی، حسین، آیین دادرسی اداری، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1389.