تأثیر نظام مالیاتی ایران بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شفافیت مالیاتی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، امری ضروری برای کشورها و از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور و منبع درآمدی برای کشور میزبان از طریق دریافت مالیات است. اصولاً سرمایه‌گذار خارجی با ایده کسب سود بیشتر و هزینه کمتر، به بررسی جوانب امر پرداخته و در صورت احراز این موضوع، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید.
مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به­صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته­ ها: شفافیت قوانین مالیاتی کشور میزبان و هماهنگ با سرمایه‌گذاری، مؤلّفه مهمی در جذب سرمایه خارجی برای رونق اقتصادی کشور و مجرایی کارآمد و اثربخش برای اخذ مالیات و تأمین درآمد عمومی است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری: این مقاله با استقراء در رویه مالیاتی و قیاس در مقررات مربوطه و با ترکیب مفاهیم و قواعد و تحلیل موضوع، نتیجه می‌گیرد که اصلاح نظام مالیاتی، یکی از ابزارهای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برای رونق اقتصادی و متعاقباً توسعه منابع اخذ مالیات است.

کلیدواژه‌ها


- آخوندی، احمد. مجموعه کامل قوانین و مقررات مالیاتی 1401، تهران، سخنوران، 1401.
- افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل - پیامدها و راهکارهای برون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، شماره چهل و پنجم، 1390.
- پیران، حسین، مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، تهران، گنج دانش، 1393.
- جعفری، یاسر، «موانع سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران»، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، پایان‌نامه ارشد گرایش حقوق شرکت‌های تجاری، 1395.
- جلالی، محمد، ضیایی، رضوان، «نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره سی و نهم، 1392.
- جلیلی، محدثه، خوشدلی، فاطمه، «گزارش راهبردی شفافیت در نظام مالیاتی ایران»، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، 1397.
- رحیمی، حمید، نیاورانی، صابر، جلالی، محمد، یاوری، اسدالله، «شاخصه‌های شفافیت و مبارزه با فساد و تأثیر سنجه‌ها و موازین بین‌المللی»، پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران)، شماره دوم، 1399.
- رستمی، ولی، اسدزاده، وحید، «بررسی حقوقی تأثیر مالیات بر سرمایه‌گذاری خارجی»، پژوهش‌نامه مالیات، دوره بیست و پنج، شماره سی و سوم، 1396.
- رستمی، ولی، محمدی، فاطمه، رنجبر، مسعود، «بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعه سیاسی و دموکراسی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره چهل و هفت، شماره سوم، 1396.
- سلمانی بی‌شک، محمدرضا، شاهویردی دولت‌آباد، امیر، باستان، فرانک، «بررسی اثرات درآمد مالیاتی و امنیت اقتصادی در ایران (رهیافت متقابل علیت در داده‌های زمانی)»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، دوره دو، شماره هفتم، 1393.
- عسکری، علی، «کالبدشکافی اصلاح نظام مالیاتی کشور: چالش‌ها، برنامه‌ها و عملکرد نظام مالیاتی»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی ویژه کارنامه اقتصادی دولت، دوره یک، شماره دوم، 1392.
- قنبری جهرمی، محمدجعفر، عباسی، سعید، «نظام مالیاتی بین‌المللی ایران: قواعد ناکافی»، در: مجموعه مقالات هشتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، تهران، 1393.
- کاویانی، امیرسعید، مشهدی، علی، عطریان، فرامرز، «تحلیل لایحه جامع شفافیت و تأثیر آن بر کاهش فساد و ارتقای سلامت نظام اداری»، فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی بین‌المللی، شماره پنجاهم، 1399.
- مظلوم رهنی، علیرضا، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌ گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران به انضمام آیین‌نامه اجرایی و قانون سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری خلق چین به سه زبان فارسی، انگلیسی و چینی، تهران، حقوقی، 1399.
- نظری، علیرضا، فدایی، ایمان، «آسیب‌شناسی نظام مالیاتی ایران»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره چهارم، 1392.