پیشگیری نوین از جرائم ثبتی همگرا با سیاست کیفری بر اقتصاد از منظر فقه و حقوق

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحدشهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر کرد، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

10.22034/ejs.2022.327061.1143

چکیده

زمینه و هدف: مسائل ثبتی در دادسراها و دادگاه­ها یکی از مسائل حقوقی دوران معاصر هستند. پژوهش حاضر به پیشگیری نوین از جرائم ثبتی با توجه بـه همگـرایی با سیاست کیفری-اقتصادی در پرتـو فقه اسلامی و حقـوق می­پردازد.
مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه­ای جمع­آوری شده است.
ملاحظات اخلاقی: مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله استفاده دقیق و علمی از منابع تحقیق نگارش شده است.
یافته‌ها: همگرایی سیاست کیفری و تدوین قانون در حوزه مقابله با جرایم ثبتی نیازمند اعتباربخشی به اسناد رسمی، برقراری نظم و قانون در حوزه اسناد رسمی، تقدم بخشیدن به اسناد رسمی بر عادی، الکترونیکی کردن دفاتر اسناد، و مبنا قرار دادن آگاهی از قوانین به جای مماشات و اینکه افراد مختلف، به قانون آگاهی ندارند، بخش مهمی از راهکارهای مقابله با جرایم در حوزه ثبت است.
نتیجه‌: همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه­های نوین پیشگیری، اعطای نقش پیشگیری به متولیان سیاست کیفری، همگرایی سیاست کیفری با تدابیر پیشگیری در مراحل بازرسی و کشف جرم و حمایت سیاست کیفری از تدابیر پیشگیری مبتنی بر ثبت الکترونیکی شیوه­های نوین پیشگیری از جرم محسوب می­شوند.

کلیدواژه‌ها


- آناهید، فاطمه، آیتی، محمدرضا، «بررسی اعتبار سند، از دیدگاه فقه و حقوق»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره بیست و چهار، 1394.
- اسدی، محمدمهدی، «بررسی جایگاه حقوقی ثبت الکترونیکی»، مجله کانون سردفتران، ماهنامة خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی، نشریة علمی - تخصصی حقوق، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره صد و سی و چهار و صد و سی و پنج، 1391.
- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران، نشر میزان، 1385.
- پنجتنی، محسن، «سند رسمی و نظم عمومی»، مجله کانون سردفتران، ماهنامة خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی، نشریة علمی - تخصصی حقوق، سال پنجاه و چهارم، دوره دوم، شماره صد و سی و یک، 1391.  
- تاجگر، رضا، «ضرورت تنقیح قوانین راجع به حقوق سردفتری»، ماهنامه کانون، دوره پنجاه و ششم، شماره صد و پنجاه و پنج، 1393.
- تقی­پور بیرگانی، مینا، «تبیین جرم خیانت در امانت با رویکرد دفاتر اسناد رسمی در قوانین موضوعه»، مجله کانون سردفتران، ماهنامة خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی، نشریة علمی - تخصصی حقوق، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره صد و سی و یک، 1391.
- حسیـن­آبادی، فاطمـه، کشمیـری، عادله، حسین­آبادی، زهرا، «بررسی جعل اسناد امور ثبتی در حقوق کیفری ایران و راه­های مقابله با آن»، کنفرانس بین­المللی مدیریت و علوم انسانی، دبی -امارات، 1394.
- دشتی اردکانی، محمدرضا، «لزوم مشورت در تدوین قانون،‌ دیدگاه»،‌ مجله کانون سردفتران، ماهنامة خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی، نشریة علمی - تخصصی حقوق، سال پنجاه و چهارم، دوره دوم، شماره صد و سی و چهار و صد و سی و پنج، 1391.
- رضاپناه، محسن، نقد و بررسی جرایم ثبتی، تهران، انتشارات جنگل، 1391.
- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات مرکز جهاد دانشگاهی، 1379.
- شهیدی، مهدی، «قرارداد تشکیل بیع»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی، شماره ده، 1371.
- شیدائیان، زینب، نادری­فرد، مریم، «نقش وکیل در پیشگیری از وقوع جرم»، مجله کانون سردفتران، ماهنامة خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی، نشریة علمی - تخصصی حقوق، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره صد و سی و چهار و صد و سی و پنج، 1391.
- صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1394.
- فهیمی، شیما، پلیس محلی و نقش آن در پیشگیری از جرم، پایاننامة کارشناسی ارشد، 1389.
- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، نشر سهامی انتشار، 1377.
- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، جلد هفتاد و دو، تهران، انتشارات اسلامیه، 1386.
- محقق حلی، حسن بن یوسف، قواعدالاحکام، قم، منشورات رضی، 1408.
- محمصانی، صبحی رجب، فلسفه تشریع در اسلام، بیروت، دارالکشاف، 1371.
- مکارم شیرازی، ناصر، قواعد الفقه، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1362.
- موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد دوم، نجف، مطبعه الآداب، 1390.
- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد چهلم، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1367.