موضوعات = حقوق
مبانی حقوق مدرن و سنتی

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 39-67

حامد کرمی؛ اسماعیل محمدپور


تسبیب در قتل ناشی از ترک فعل

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 176-193

محسن اسمعیلی