دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، دی 1402، صفحه 1-266 

پژوهشی

بررسی فقهی حقوقی مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات

صفحه 1-16

10.22034/ejs.2023.394716.1433

سهند نجادی ایجادکار؛ جواد کاشانی؛ حمیدرضا علومی یزدی


آینده پژوهی وقوع جرایم اقتصادی زنان متأثر از افزایش نقدینگی و فامیل بازی

صفحه 159-174

10.22034/ejs.2023.399575.1457

زهرا اکبری؛ محسن شکرچی زاده؛ احمدرضا شکرچی زاده اصفهانی؛ فرامرز عطریان


بررسی فقهی حقوقی آثاراقتصادی اطاله‌صدور و اجرای احکام مدنی

صفحه 211-230

10.22034/ejs.2023.396056.1437

سامان قاضی زاده؛ سید علیرضا هاشمی زاده کهنی؛ سید پدرام خندانی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی