اثر تعدیل کنندگی تجربه بر کیفیت حسابرسی در شرایط اقتصادی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

3 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

10.22034/ejs.2023.390272.1406

چکیده

زمینه و هدف: نقش و اهمیت کیفیت خدمات حسابرسی در زمینه گزارشگری مالی کیفیت منوط به دستیابی به کیفیت فرآیند حسابرسی است و توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را مستلزم حسابرسی است و این مقوله در گرو کیفیت حسابرسی است. هدف این مطالعه بررسی اثر تعدیل کنندگی تجربه بر کیفیت حسابرسی در شرایط اقتصادی ایران است.
مواد و روش­ ها: تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و توسعه‌ای می‌باشد. جامعه آماری کلیه حسابرسان شهر اصفهان بود که از 250 پرسشنامه توزیعی 209 پرسشنامه کامل گردید. روش آماری، استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با کمک نرم افزار Smart PLS 3.0 در نظر گرفته شد.
ملاحظات اخلاقی: افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارشگری مالی می­شود و با توجه به شرایط اقتصادی ایران احتمال دستیابی شرکت به وجوه ضروری به عنوان اصلی­ ترین موتور حرکت شرکت، افزایش می‌یابد.
یافته ­ها: در شرایط فعلی اقتصاد ایران تجربه حسابرسان در رابطه با کیفیت حسابرسی نقش تعدیل کنندگی دارد.
نتیجه­: نتایج تحلیل نشان دهنده نقش تعدیل کنندگی تجربه حسابرسان در رابطه با کیفیت حسابرسی در اقتصاد ایران بود. همچنین تجربه حسابرس در رابطه بین استراتژی­ های مجادله، واگذاری، حل مسئله، بسط برنامه کاری و کیفیت حسابرسی، دارای نقش تعدیل­ گری می باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • اکبری نفت چالی، عیسی، پور حیدری، امید، خدامی پور، احمد. (1398). تأثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 11(41)، 197-228.
 • امیرآزاد، میر حافظ، برادران حسن‌زاده، رسول، محمدی، احمد، تقی زاده، هوشنگ. (1397). مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان. پژوهش های حسابداری مالی، 10(4)، 21-42. doi: 22108/far.2019.112553.1301
 • پورعلی، محمدرضا. (1401). تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر اظهار نظر حسابرسی. (پژوهش های حسابرسی) پژوهشهای حسابرسی حرفه ای، 2(8 )، 68-86. https://sid.ir/paper/999476/fa
 • حساس یگانه، یحیی، باباجانی، جعفر، برزیده، فرخ، و بیگلر، کیومرث. (1396). عوامل اقتضایی موثر بر مذاکره برای حل و فصل اختلاف نظرهای حسابرس با صاحبکار در ارتباط با نحوه گزارشگری مالی. دانش حسابرسی، 17(67 )، 5-23. https://sid.ir/paper/511122/fa
 • حق بین، پرویز، آزادی، کیهان، پورعلی، محمدرضا، و صمدی لرگانی، محمود. (1401). تأثیر هویت اجتماعی و انعطاف پذیری بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش استرس. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 14(53 )، 191-222. https://sid.ir/paper/958410/fa
 • ساعی، محمدجواد؛ لاری دشت بیاض، محمود و حمید خادم (1397)، بازی استراتژیک مدیر-حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‌ها، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 25، شماره 4، صص. 497 -518.
 • سجادی، سیدحسین، فرازمند، حسن، و قربانی، صادق.(1391). تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی. پیشرفت­های­حسابداری(علوم­اجتماعی­و­انسانی­شیراز)،­4(1(پیاپی­3/62))،­81-109.­
 • سعادتیان فریور، محمدحسن، حمیدیان، محسن، وکیلی فرد، حمیدرضا. (1399). تاثیر وضعیت اقتصادی بر رابطه بین محدودیت مالی و کیفیت حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(34)، 363-373.
 • طاهری، محمد، جهانگیرنیا، حسین، خان محمدی، محمدحامد، غلامی جمکرانی، رضا. (1399). تدوین مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(34)، 277-298.
 • کاظمی علوم، مهدی، رضازاده، جواد، و کردستانی، غلامرضا. (1398). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اتخاذ استراتژی امتیازدهی در مذاکرات حسابرس و صاحبکار. حسابداری ارزشی و رفتاری، 4(8 )، 163-215.
 • کریمی، زهرا، یعقوب نژاد، احمد، صمدی لرگانی، محمود، و پورعلی، محمدرضا. (1400). ارزیابی تاثیر سوگیری های روانشناختی فردی و ابعاد شخصیتی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 13(4 (پیاپی 52) )، 23-52.
 • خوشکار، فرزین، گرجی زاده، داوود، و کمالی، ریحانه.(1399). بررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 4 (13)، 70-91.
 • مسافری نژادمقدم، فاطمه (1398)؛ بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ مجله رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری؛ شماره 13 (جلد اول). صص ۳۴۴-۳۳۰.
 • مهرانی، کاوه، یزدانی، سیما، بهبهانی نیا، پریسا سادات، اسکندر، هدی. (1392). نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس. حسابداری و منافع اجتماعی، 3(1)، 101-122.
 • نمازی، نویدرضا، & عزیزی، پدرام. (1400). بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 18(69)، 115-144. doi: 22054/qjma.2021.54112.2181
 • ثقفی، مهدی، فغانی، مهدی، نونهال نهر، علی اکبر، بشیری منش، نازنین. (1398). کیفیت گزارشگری مالی، مدیریت لحن گزارش‌های سالانه و حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11(44)، 159-175.
 • نیکبخت، محمد رضا و شعبان زاده، مهدی و کنارکار، امین(1395). رابطه بین حق‌الزحمه حسابرسی و تجربه حسابرس باکیفیت حسابرسی»؛ فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری؛ دوره 2، شماره 1، صص 190-208.
 • Abdolmohammadi، ، & Wright، A.. An examination of the effects of experience and task complexity on audit judgments. Accounting Review، 1-13، 1987.
 • Adhariani، "In auditor we trust: 44 years of research on the auditor-client relationship and future research directions". Meditari Accountancy Research، 2021.
 • Agyei-Mensah، K. ، & Yeboah، M. "Effective audit committee، audit quality and earnings management: evidence from the Ghana Stock Exchange". International Journal of Managerial and Financial Accounting، 11(2)، 93-112، 2019.
 • Awadallah، "Auditor-client negotiations: applying the dual concerns model in an emerging economy". International Journal of Managerial and Financial Accounting، 10(3)، 250-272، 2018.
 • Ham، ، M. Lang، N. Seybert، and S. Wang. "CFO narcissism and financial reporting quality". Journal of Accounting Research 55 (5): 1089–1135، 2017.
 • Bennett، B. ، R. C. Hatfield and C. Stefaniak. "The Effect of Deadline Pressure on Pre-Negotiation Positions: A Comparison of Auditors and Client Management". Contemporary Accounting Research، 32(4):، 1507-1528، 2015.
 • Bergner، M. ، Peffer، S. A. ، & Ramsay، R. J. "Concession، contention، and accountability in auditor-client negotiations". Behavioral research in accounting، 28(1)، 15-25، 2016.
 • Brown، L. ، & Johnstone، K. M. "Resolving disputed financial reporting issues: Effects of auditor negotiation experience and engagement risk on negotiation process and outcome". Auditing: A Journal of Practice & Theory، 28(2)، 65-92، 2009.
 • Brown، ، and K. Johnstone. "Resolving disputed financial reporting issues: Effects of auditor negotiation experience and engagement risk on negotiation process and outcome. Auditing": A Journal of Practice & Theory 28 (2): 65–92، 2009.
 • Brown، ، & Popova، V. Showcasing، Audit Quality through Voluntary Public Disclosure of Audit Quality IndicatorsShowcasing Audit Quality through AQI Disclosure-a Practitioner Summary. Current Issues in Auditing، 2021.
 • Church، K. ، Dai، N. T. ، Kuang، X. ، & Liu، X. "The role of auditor narcissism in auditor-client negotiations: Evidence from China". Contemporary Accounting Research، 37(3)، 1756-1787، 2020. ‏
 • Du، ، Yin، J. ، Hou، F. "Auditor human capital and financial misstatement: Evidence from china". China Journal of accounting research. 20 (2)، 279-305، 2018.
 • Du، ، Yin، J. ، Hou، F. "Auditor human capital and financial misstatement: Evidence from china". China Journal of accounting research. 20 (2)، 279-305، 2018.
 • Gibbins، ، Salterio، S. ، & Webb، A. "Evidence about auditor–client management negotiation concerning client’s financial reporting". Journal of Accounting Research، 39(3)، 535-563، 2001.
 • Harteis، ، & Billett، S. Intuitive expertise: Theories and empirical evidence، 2013.
 • Ihsanti،، "Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah" (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). Jurnal akuntansi، 2(3)، 2014.
 • Knechel، R، G. V. Krishnan، M. Pevzner، L. B. Shefchik & Velury، U. "Audit Quality: Insights from the Academic Literature"، Auditing: A Journal of Practice & Theory، 32(1): 385-421، 2012.
 • Lamboglia، ، Mancini، D. "The relationship between auditors’ human attributes and the assessment of the control environment". Journal of management and governance، 12 (4)، 1-29، 2020.
 • Mayangsari، "The Auditor Tenure and the Quality of Earnings: Is Mandatory Auditor Rotation Useful?" Working Paper، Universitas Trisakti، 2007.
 • Moroney، ، & Carey، P. "Industry-versus task-based experience and auditor performance". Auditing: A journal of practice & theory، 30(2)، 1-18، 2011.
 • Ningtyas، A. ، & Aris، M. A. "Independensi، Kompetensi، Pengalaman Kerja، Dan Due Professional Care: Pengaruhnya Terhadap Kualitas Audit Yang Dimoderasi Dengan Etika Profesi (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Se-Jawa Tengah Dan DIY)". Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia، 1(1)، 75-88، 2018.
 • Perreault، ، Kida، T. ، & David Piercey، M. "The relative effectiveness of simultaneous versus sequential negotiation strategies in auditor-client negotiations". Contemporary Accounting Research، 34(2)، 1048-1070، 2017.
 • Sian، & Agrizzi، D. & Wright، T. & Alsalloom، A.، 2020. "Negotiating constraints in international audit firms in Saudi Arabia: Exploring the interaction of gender، politics and religion،" Accounting، Organizations and Society، Elsevier، vol. 84(C).
 • Sun، ، H. T. ، Tan، and J. Zhang. "Effect of Concession-Timing Strategies in Auditor±Client Negotiations: It Matters Who Is Using Them". Contemporary Accounting Research 32(4): 1489-1506، 2015.
 • Sutisman، ، Ermawati، Y. ، Mariani، S. ، & Putra، A. H. P. K. "Moderating Effect of Implementation Risk-Based Auditing on Audit Quality". Jurnal Akuntansi، 25(2)، 276-293، 2021.
 • Trotman، ، A. Wright، and S. Wright. "An examination of the effects of auditor rank on prenegotiation judgments". Auditing: A Journal of Practice & Theory 28 (1): 191–203، 2009.
 • Wang، J. ، & Tuttle، B. M. "The impact of auditor rotation on auditor–client negotiation". Accounting، Organizations and Society، 34(2)، 222-243، 2009.
 • DeFond، & Zhang، J.، "A review of archival auditing research"، Journal of Accounting and Economics، Vol. 58 No. 2، pp. 275-326، 2014.
 • Sian، & Agrizzi، D. & Wright، T. & Alsalloom، A.. "Negotiating constraints in international audit firms in Saudi Arabia: Exploring the interaction of gender، politics and religion،" Accounting، Organizations and Society، Elsevier، vol. 84(C)، 2020.