دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 18، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، مهر 1402، صفحه 1-242 

پژوهشی

بررسی ماهیت ریاست زوجه و تأثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده

صفحه 1-16

10.22034/ejs.2023.383732.1367

رضا بهرامی خوشکار؛ سید محمد صادق موسوی؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ مرتضی چیت سازیان


بررسی فقهی حقوقی رجوع بایع به مبیع درصورت افلاس مشتری

صفحه 115-130

10.22034/ejs.2023.388132.1394

سید علیرضا میرحیدری لنگرودی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ علیرضا مظلوم رهنی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی