بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در ثبات کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

10.22034/ejs.2023.386947.1391

چکیده

زمینه و هدف: در دهه‌های اخیر عامل دانش و نوآوری نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا کرده و دانش نیز به‌ عنوان یکی از عوامل تولید مهم مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در اقتصاد مقاومتی است.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
 یافته‌ها: هم در فقه و هم در حقوق ایران، به دانش اقتصادی پرداخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است. تولید و به‌ کارگیری دانش و استفاده از نیروی متخصص از مهم‌ترین عناصر دانش اقتصادی است. دانش اقتصادی نقش مهم و تاثیرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. در اقتصاد، دانش و یادگیری فناوری و قابلیت‌های محوری عوامل اصلی تولید و رفاه در جامعه هستند. اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد زیرا  یکی از موضوعات مهم تأکید شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دانش اقتصادی است.
نتیجه‌: با توجه به نقش تاثیرگذار دانش اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی و ثبات کشور، لازم است سیاست‌های اقتصادی در راستای تولید دانش اقتصادی تدوین و تعریف شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • قرآن کریم

  - فارسی

  • ابراهیمی، سعید؛ رجائی رامشه، سید محمدکاظم؛ «مبانی نظریۀ اشتغال در اقتصاد مقاومتی»، مجله معرفت، شماره دویست و نود و دوم،1401.
  • بروجنی، فرشید، جایگاه عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی، چاپ اول، تهران، نشر مرکز آمار،1371.
  • حسین پور، داوود؛ محمدی سیاه بومی، حمیدرضا، «کلی اقتصاد مقاومتی برای برون‌ رفت از بحران»، مجله سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره شانزدهم،1395.
  • دشتی، محمد، نهج‌البلاغه، چاپ دوم، تهران، نشر پیام آزادی، ۱۳۷۷.
  • دیزجی منیره، دانشور سهند، «تعیین جایگاه ایران درزمینه اقتصاد دانش‌بنیان در میان کشورهای منتخب»، مجله مدیریت و بهره‌وری، شماره بیست و دوم، 1391.
  • رضوان اشرفی، فاطمه؛ تقوایی یزدی، مریم، «شناسایی و بررسی تأثیر عوامل مؤثر در اقتصاد دانش‌بنیان بر ایجاد دانشگاه‌های دانش‌بنیان»، مجله توسعه آموزش جندی ‌شاپور اهواز، شماره سوم، 1399.
  • رنجبر، فرزاد، «پایش اقتصاد مقاومتی شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان شرکت علمی پژوهشی و مشاوره‌ای آینده ‌ساز»، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی استان مازندران ساری، 1394.
  • سجادی، محمدهادی، «رویکردی به شایسته ‌سالاری در گزینش کارگزاران»، مجله طوبی، شماره پنجم،1385.
  • شاکری، عباس، مالکی امین، «آزمون رابطه رشد صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی در ایران»، نشریه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره پنجاه و ششم،1389.
  • شریف، نواز، مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه، چاپ اول، تهران، نشر برنامه‌وبودجه،1367.
  • صادقی، مسعود؛ آذربایجانی، کریم، «نقش و جایگاه اقتصاد دانش‌محور در تقاضای نیروی کار»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره بیست و هفتم، 1385.
  • عظیمی، حسین، مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران، نشر نی،1371.
  • عظیمی، ناصر؛ برخورداری، علی؛ دورباش، سجاد، شناسایی بنیان‌های اقتصاد دانش‌بنیاد، چاپ اول، تهران، نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،1389.
  • فتاحی، مریم؛ برخورداری، سجاد، «اقتصاد دانش‌بنیان پایه اقتصاد مقاومتی»، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی استان مازندران ساری، 1394.
  • فرجی، غلامحسن؛ محمودی، مرتضی؛ حاتمی، محمدرضا؛ شاخص‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه آیت­الله خامنه‌ای، مطالعات فقه اقتصادی، سال سوم، شماره 2، تابستان 1400.
  • قاسمی، محمد؛ فقیهی، مهدی؛ علیزاده، پریسا، «الزامات دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان در سطح کلان تحلیل چارچوب قانونی در ایران و ارائه توصیه‌های سیاستی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره شصت و هشتم، 1396.
  • کاظمی، ملیحه سادات و همکاران، «رابطه ارزش‌ها و شخصیت مدیران با شایسته‌سالاری (مشارکت شهروندی و بیگانگی سازمانی در سازمان‌های دیوان‌سالار و سنتی)»،نشریه روان‌شناسی کاربردی، شماره هجدهم،1390.
  • کوثری، فاطمه؛ طالب بیدختی، عباس؛ سلطانی، حسن، «نقش تسهیم، دانش توانمندسازی کارکنان و شرکت‌های دانش ‌بنیان در مقاومتی»، دومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر شرکت پژوهشی طرود شمال،1393.
  • گلکار، بهزاد؛ ناصحی فر، وحید؛ «مروری بر مفاهیم شایسته‌سالاری»، مجله توسعه مدیریت، شماره سی و نهم،1381.
  • مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، جلد شانزدهم و جلد سوم، چاپ هفتم، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۳.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد پانزدهم، چاپ سی و دوم، تهران، دار الکتب الاسلامیه،1375
  • ناظمان، حمید؛ اسلامی فر، علیرضا، «اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه پایدار (طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی)، نشریه دانش و توسعه، شماره سی و سوم،1389.
  • نصر اصفهانی، مهدی؛ نصر اصفهانی، علی، «شایسته‌سالاری در مدیریت جامعه با تأکید بر اندیشه‌های سیاسی امام علی»، مجله معرفت سیاسی، شماره هفتم، 1389.

  عربی

  • طبرسی، تفسیر مجمع‌البیان، جلد پنجم، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵.
  • طبرسى، فضل بن حسن، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، جلد سوم، تهران، ناصرخسرو،1377.
  • قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، جلد دوم، قم، مؤسسه دارالکتاب،1367.