تحلیل تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانونی مدنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22034/ejs.2023.413234.1529

چکیده

زمینه و هدف: از اموال تقسیم ‌بندی‌های مختلفی ارائه شده است. یکی از تقسیمات مهم، تقسیم مال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و آثار ناشی از این تقسیم ‌بندی است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: تقسیم‌ بندی اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه ایجاد شده است. در تعیین دادگاه صالح، تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، نحوه توقیف مال، هزینه دادرسی، غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول و نحوه ارث بری زوجه آثار متفاوتی به دنبال دارد. در واقع در موارد مورد اشاره، میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد.
نتیجه‌: در تقسیم ‌بندی اموال منقول و غیرمنقول به اموال فکری مانند آنچه در حقوق مالکیت فکری مطرح است توجهی نشده است. هرچند این اموال در قالب منافع در تقسیم ‌بندی کنوی از اموال منقول و غیرمنقول جای‌ گیرد اما به نظر می‌رسد با توجه به جایگاه و نقش فزاینده این نوع اموال، لازم است به صراحت در تقسیم‌ بندی اموال در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • امامى، نورالدین،«حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه رهنمون/ نشریه مدرسه عالی شهید مطهری، شماره‌های دوم و سوم،1371.
 • امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست و ششم، تهران، انتشارات اسلامیه،1385.
 • امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات کتاب ‌فروشی اسلامیه ، 1377.
 • انصاری، مسعود؛ طاهری، محمد، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد سوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل،1388.
 • پیری، جواد؛ کاوسی، فائزه، حقوق اموال غیرمنقول، چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب طه، 1398.
 • جعغری­لنگرودی، محمد‌جعفر،ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۷.
 • جعفرزاده، میرقاسم، جزوه درسی درآمدی بر حقوق آفرینش‌های فکری،چاپ اول، تهران، نشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1383.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران، انتشارات گنج دانش ،1372.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1387.
 • حضرتی شاهین‌دژ، صمد، «مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف»، نشریه دین و ارتباطات، شماره دهم،1378.
 • رحیمی، مرتضی؛ پورمولا، سید محمدهاشم،«بررسی مبانی فقهی شفعه در اموال منقول از دیدگاه مذاهب اسلامی»، مجله­ پژوهش های فقهی، شماره چهارم،1396.
 • زرکلام، ستار؛ حقوق مالکیت ادبی و هنری، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، 1388.
 • شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات دراک،1386.
 • شهبازی، محمدحسین، جزوه درس حقوق مدنی(مدنی1 تا 8 با اضافات مبحث ارث)، چاپ اول، تهران، نشر موسسه فرزانگان دادآفرین،1390.
 • صفایی، حسین دوره مقدماتی، حقوق مدنی(اشخاص و اموال)، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات میزان،1391.
 • عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ دوم، قزوین، انتشارات طه، 1385.
 • قنواتی، جلیل؛ وحدتی‌شبیری؛ سید حسن، عبدی‌پور، ابراهیم، حقوق فقه امامیه، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
 • کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، چاپ بیست و سوم، تهران، انتشارات میزان،1387.
 • کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، چاپ بیست و ششم، تهران، نشر میزان، 1388.
 • کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1378.
 • کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظام کنونی، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات میزان،1387.
 • ­نافچی­کاظمی، محمدرضا؛ مهدوی، سیدمحمد هادی؛ عباسیان،رضا ؛ نصیران، داوود؛ «بررسی حق شفعه در اموال منقول و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه شیعه و اهل سنت»، مجله مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره بیست و ششم، 1399.