بررسی ماهیت ریاست زوجه و تأثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری (ره)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران

3 استاد گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری (ره)، تهران، ایران.

4 استادیار گروه فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری (ره)، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2023.383732.1367

چکیده

زمینه و هدف: خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می‌پذیرد، دچار این دگرگونی­ ها شده است.
­­­مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می­شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است.
نتیجه­: چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1419
 • آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت، 1431
 • امام خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج1، چاپ دوم، تهران، موسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی،1415
 • علی‌نژاد ایلناز، حسن‌نژاد مجید، علیزاده یعقوب، حق حضانت و حق اشتغال زنان در حقوق اسلامی و حقوق بشر، تهران، رهام اندیشه، چ اول، 1399.
 • بحرانی، سید هاشم، تفسیر البرهان، ج3، چاپ دوم، قم، کتاب صبح، 1389
 • جوادی آملی، عبد الله، زن در آیینه جمال و جلال، چاپ سوم، قم، نشر اسرا، 1375
 • حکمت نیا، محمد، فلسفه حقوق خانواده، ج2، چاپ اول، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان،1388
 • رحمانی، امیر، بررسی فقهی مدیریت در روابط زن و شوهر، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391
 • رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن، ج۴، ۱۳۸۷.
 • رشیدی، فاطمه، زنان، اشتغال و ساختار خانواده، تهران، پژوهشگر برتر، چ اول، 1397.
 • صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع و الاحکام، ج1، چاپ دوم، قم، مکتبه الحیدریه، 1383
 • صفایی، حسین، اسدالله، امامی، حقوق خانواده، چاپ دهم، تهران، میزان، 1396
 • طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج2، چاپ سوم، قم، موسسه مطبوعاتی دارالعلم، 1363
 • طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج2، چاپ سوم، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، بی تا
 • طوسی، علی بن حسن، تهذیب الاحکام، ج9، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1364.
 • عبدی، فاطمه، جایگاه اشتغال زن در عرصه بین‌الملل، تهران، انتشارات قانون یار، 1396.
 • فاضل مقداد، عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، چاپ دوم، تهران، نشر مجمع تقریب مذاهب اسلامی، 1416.
 • فاضل لنکرانی، محمدّ، سیری کامل در اصول فقه، ج14، چاپ سوم، قم، انتشارات فیضیه، 1388.
 • فضل الله، سید محمد حسین، تاملات اسلامیه حول المراه، چاپ اول، بیروت، دارالملاک، 1414.
 • قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج1، چاپ سوم، قم، دار الکتاب، 1404.
 • کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، چاپ هفتم، تهران، میزان، 1390.
 • محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران، دفتر نشر علوم اسلامی، 1372.
 • محمدی ری شهری، محمد، تحکیم خانواده، چاپ اول، قم ، دار الحدیث، 1387.
 • محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج2، چاپ دوم، قم، دار الحدیث، 1389.
 • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج2، چاپ سوم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1374
 • مظفر، محمد رضا، المنطق، چاپ اول، قم، موسسه نشر علوم اسلامی، بی تا.
 • نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول ج4، چاپ اول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1376.