نقش حقوق اجرای قراردادها در توسعه اقتصادی از منظر نو نهادگرایان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22034/ejs.2023.388128.1393

چکیده

زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می­باشد. از‌ این منظر پس از بسط فضای مفهومی ‌موضوع به بررسی ابعاد و جنبه‌های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است.
مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می ­بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند.
نتیجه­: از نظر نهادگرایان نظام­ های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه­ ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می­آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می­شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ­ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • تمدن­جهرمی، محمدحسین (1383)، «رویارویی مکاتب اقتصادی»، نشر جهاد دانشگاهی، تهران
 • رمضانی باصری، عباس و دیگران (1393)، «تبیین نهادگرایی و گرایش آن به توسعه»، مجله­ی اقتصادی، شماره­­های 3 و 4
 • کیوانی امینه، محمد (1385)، «آشنایی با مکتب نهادگرایی»، فصلنامه­ی اندیشه­ی صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، شماره­ی 22
 • نبوی، سید مرتضی و مرتضویان، سید علی،1398،توسعه حقوقی، توسعه ملی ایران و چالش­های حکومت قانون، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره:49، شماره4
 • نصیری­اقدم، علی (1384)، «اقتصاد نهادگرایی جدید»، فصلنامه­ی تکاپو، شماره­ی 11 و 12
 • نورث، داگلاس (1377)، «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی»، ترجمه­ی محمدرضا معینی، سازمان برنامه و بودجه
 • نورث، داگلاس (1396)، «در سایه­ی خشونت»، ترجمه­ی محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی­پور، نشر روزنه، چاپ سوم، تهران.

 

 

 

 

 

لاتین

 • Boehm, J. (2022). The impact of contract enforcement costs on value chains and aggregate productivity. Review of Economics and Statistics104(1), 34-50.
 • Boehm, J., & Oberfield, E. (2020). Misallocation in the Market for Inputs: Enforcement and the Organization of Production. The Quarterly Journal of Economics, 135(4), 2007-2058.
 • Ryan, N. (2020). Contract enforcement and productive efficiency: Evidence from the bidding and renegotiation of power contracts in India. Econometrica88(2), 383-424.
 • Kahkonen, S., & Meagher, P. (2001). Contract enforcement and economic performance. Journal of African Development, 4(1), 9-30.
 • Rizos, A., & Kapopoulos, P. (2021). Judicial Efficiency and Economic Growth: Evidence based on EU data. Munich Personal RePEc Archive. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/107861/1/MPRA_paper_107861.pdf
 • Boehm, J., & Oberfield, E. (2020). Misallocation in the Market for Inputs: Enforcement and the Organization of Production. The Quarterly Journal of Economics, 135(4), 2007-2058.
 • Boehm, J. (2022). The impact of contract enforcement costs on value chains and aggregate productivity. Review of Economics and Statistics104(1), 34-50.
 • Ryan, N. (2020). Contract enforcement and productive efficiency: Evidence from the bidding and renegotiation of power contracts in India. Econometrica88(2), 383-424.
 • World Bank. (2019). Enforcing Contracts. Available at: https://subnational.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/enforcing-contracts/why-matters
 • Tulsyan, A. (2022). Law and Economics: The role of law and legal systems in economic development with a special emphasis on India. Manupatra. Available at: https://articles.manupatra.com/article-details/Law-and-Economics-The-role-of-law-and-legal-systems-in-economic-development-with-a-special-emphasis-on-India
 • Wa-Kyendo, E. and Kemboi, L.K. (2021). Rule of Law and Economic Freedoms as the Key to Improve National Welfare. Institute of Economic Affairs. Available at: https://ieakenya.or.ke/blog/rule-of-law-and-economic-freedoms-as-the-key-to-improve-national-welfare/
 • Rabinovych, M. (2020). Where economic development meets the rule of law? Promoting sustainable development goals through the European neighborhood policy. Brill Open Law2(1), 140-174.
 • United Nation. (n.d). Rule of Law and Development. Avilable at: https://www.un.org/ruleoflaw/rule-of-law-and-development/
 • Trebilcock, M., & Leng, J. (2006). The role of formal contract law and enforcement in economic development. Va. L. Rev., 92, 1517.
 • Modema, G, Steven Mercuro, Nicholas (2003), “Histor Institutional Law and Economics”, Encycclopedia of Law and Economics
 • Clein, Peter (2000), “New Institutional Economy’s”, Encycclopedia of Law and Economics
 • Kerkmeester, Heico (1999), “Institutional Methodology: General”, Encycclopedia of Law and Economics
 • Hugh Collins, Competing Norms of Contractual Behavior, U.S.A, Contract and Economic Organization,1996.
 • Charles J Goetz, Robert E scott, Enforcing promises: An examination of the basis of contract, Yale law journal, 1980.