نقش نظارت دیوان عدالت اداری برصلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد ورامین_ پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

10.22034/ejs.2023.393461.1431

چکیده

زمینه و هدف: صلاحیت تشخیصی سازمان‌های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می‌کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه‌های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می‌تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه‌ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می‌شود.
نتیجه‌: نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش­ هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • ابراهیمی، محمد، نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات برارزش افزوده در ایران، چاپ اول، تهران، جاودانه، 1390.
 • ابن حلاق، وائل، تاریخ نظریه‌های حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران، نشر نی، ۱۳۸۸.
 • احمدوند، ولی‌الله،«مطالعه تطبیقی مسئولیت­مدنی کارفرما در سیستم حقوقی ایران و انگلیس»، نشریه مصباح، شماره شصت و یکم،1384.
 • احمدی موسوی، سید مهدی؛ ولیدی، محمدصالح؛ نجفی‌توانا، علی، آسیب‌شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین علل موثر در بروز آسیب‌ها، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۹۶، زمستان 1395.
 • آقابخشی، علی؛ افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسـی، چاپ اول، تهـران، انتشارات چاپار،1391.
 • پرویـن، خیـرالله، مبانی حقـوق عمـومی، چاپ دوم، تهـران، انتشـارات سمت،1393.
 • پناهی، محمدقاسم و دیگران، راهنمای کاربردی عملیاتی مالیات برارزش افزوده و تکالیف قانونی مؤدیان، چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب،1393.
 • جدی، حسین،«ریشه‌های فساد اداری و شیوه‌های مبارزه با آن»، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره‌ پنجم و ششم، 1389.
 • حکیمی، فرهاد،«مکملی به نام فرهنگ مالیاتی»، پژوهشنامه مدیریت راهبردی، شمـاره سی و هشتم، 1394.
 • حمیدی، علی؛ آلکجباف، حسین، «راهکارهای تقویت نظارت دیوان عدالت اداری وتأثیرآن برحقوق شهروندی درنظام جمهوری اسلامی ایران»، مجله مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره بیست و دوم، 1400.
 • رابرت، آنتونی و همکاران، نظام‌های کنترل مدیریت،چاپ اول،تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1372.
 • رستمی، ولی؛ حسینی پور اردکانی، سید مجتبی،«نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، فصلنامه بررسی‌های حقـوق عمومی، شماره اول، 1392.
 • رضایی­زاده، محمدجواد؛ درویش وند، ابوالفضل،«نقد و بررسی شورهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبنای نظارت قضایی بر اداره»، مجله حقوق علمی- پژوهشی، شماره چهارم، 1388.
 • رنجبری، ابوالفضل؛ بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد،1388.
 • زارعی، محمدحسین، «تحلیلی از پیوند اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، مجله مدیریت دولتی، شماره سی و هشتم، 1376.
 • زارعی، محمدحسین،«حکمرانی خوب حاکمیت و حکومت در ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره چهلم، 1384
 • طاهری تاری، میر محسن، اصل برابری و عدالت مالیاتی در آیینه حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان امور مالیاتی کشور و موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی،1390.
 • طباطبـایی مؤتمنی، منوچهر، حــقوق اداری، چاپ چهــارم، تهران، انتــشارات سمت،1354.
 • عباسی، هوشنـگ، حقـوق مالیاتی و آیین دادرسی آن، چاپ دوم، تهـران، انتشـارات خانه خرد،1382.
 • عطریان، فرامرز، «تحقق حق دفاع در پرتو مفهوم اداره‌ی خوب(مطالعه‌ی تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه‌ی اروپا)»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره اول، 1395.
 • قنادزاده،رضا،«پاسخ­گویی قضایی نهادهای خصوصی دارای کارکرد عمومی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1365.
 • گرجی­اندرزیانی، علی‌اکبر، تأملی پیرامون مفهوم تناسب در تکاپوی حقوق عمومی، جلداول، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹2
 • مشهدی، علی،«توجیه و نقدکنترل‌پذیری صلاحیت‌های تخییری قوه مجریه»، مجله اطلاع‌ رسانی حقوقی، شماره‌های بیست و یکم و بیست و دوم،1389.
 • نظری، علیرضا؛ فدایی، ایمان، آسیب شناسی نظام مالیاتی ایران. فصلنامه سیاست‏های مالی و اقتصادی، شماره 4، 1392.
 • الهامی نیا، علی‌اصغر، «نظارت بر کارگزاران حکومت علوی»، فـصلنامه‌ فرهنگ جهاد، شماره هجدهم، 1379.
 • هداوند، مهدی، «نظارت قضاییه تحلیل مفهومی، تحولات اساسی»، مجله حقوق اساسی، شماره نهم، 1387.
 • هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت،1389
 • هداوند، مهدی و دیگران، آیین‌های تصمیم‌گیری درحقوق اداری (مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، 1389.
 • هداوند، مهدی؛ مشهدی، علی، اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری، چاپ سوم، تهران، انتشارات خرسند، 1390.
 • هستیانی،­ابوالحسنی،اصغر،«نظام‌های­مالیاتی»،مجله پژوهشی دانشگاه امام­صادق، شماره سیزدهم و چهاردهم، 1388.

 

 

 

 

 

 

عربی

 • راغـب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، تهران، الحوراء، 1380.
 • شریف الرضی، محمد بن حسن، نهج‌البلاغه، قم، دارالهجره،1404.
 • طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیرالمیزان، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه،1381.