دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، مهر 1398، صفحه 1-193 
مبانی فقهی ضرورت حمایت از شهود

صفحه 15-38

جمشید معصومی؛ رعنا شهبازی النجارقی


مبانی حقوق مدرن و سنتی

صفحه 39-67

حامد کرمی؛ اسماعیل محمدپور


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی