مبانی معرفت شناختی حقوق غرب از طلیعه فلسفه تا کانت

نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار دانشگاه شاهد

چکیده

موضوع معرفت‌شناسی، و یا نظریه دانش، ذهن انسان را برای هزاران سال به خود مشغول کرده است. موارد بسیاری در

کلیدواژه‌ها


* رابرت ام مارتین )ام مارتین( ، معرفت شناسی ، نسترن ظهیری، ققنوس1394،
* فیلیپ مالوری ) مالوری( ، اندیشه های حقوقی، مرتضی کالنتریان، آگاه1383،
* لیندا زاگربسکی ) زاگربسکی( ، معرفت شناسی، کاوه بهبهانی، نی1392،
* ریچارد فیومرتن)فیومرتن( ، معرفت شناسی، جالل پیکانی، حکمت1396،
* کیث لرر)لرر( ، نظریه معرفت، مهدی عبداللهی، حکمت1396،
* جان کلی )کلی( ، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، محمد راسخ، طرح نو1388،
* دنیــس پترسون)پترســون( ، مکاتــب معاصــر در فلســفه حقــوق، محمــد مهــدی ذولفقــاری، 
ترجمــان1395،
* ایمانوئل کانت، )کانت( ، نقد عقل محض، بهروز نظری، ققنوس1395،
* دیوید هیوم)هیوم( ، کند و کاوی در خصوص فهم بشری، کاوه الجوردی، مرکز1395،
* فرانکلیـن لوفـان بومر)لوفـان بومـر(، ،جریـان هـای بـزرگ در تاریـخ اندیشـه غربـی: گزیـده آثـار 
بــزرگ در تاریــخ اندیشــه اروپــای غربــی از ســده هــای میانــه، حســین بشــیریه،باز1385،
* ایمانوئل کانت)کانت( ، فلسفه حقوق، منوچهر صانعی دره بیدی، نقش و نگار1382،
* فردریــک کاپلستون)کاپلســتون( ، تاریــخ فلســفه، ســید جــال الدیــن مجتبــوی، علمــی و 
فرهنگــی1380،
* هربرت ا ال هارت) هارت( ، مفهوم قانون، محمد راسخ، نی1394،
* ارسطو)ارسطو( ، تحلیالت ثانوی، علیرضا فرح بخش، راهنما1390،
* جیمــز گردلی)گردلــی( ، خاســتگاه هــای فلســفی نظریــه ی مــدرن قراردادهــا، ترجمــه مقدمــه 
عبدالرضــا علیــزاده، آرشــیو شــخصی1