دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 3، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، دی 1398، صفحه 1-147 
بررسی مبانی حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

صفحه 26-46

نصرت الله صابری؛ منصوره باقری پور؛ سیدابراهیم حسینی


بررسی ادله حلیّت یا حرمت عصیر عنبی

صفحه 102-129

فاطمه سادات میرباقری طباطبایی مهرآبادی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی