ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر

2 دانشجوی دکتذای فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

انسان بدلیل رغبت ذاتی به حیات جاودانه تمام تلاش خود را جهت استمرار حیات بکار می‌گیرد. زیست شناسان دریافته‌اند که برخی از ارگانیسم‌ها در برخی زمان‌ها می‌توانند در شرایطی شبیه مرگ خود را پایدار و زنده نگاه دارند. وجود نشانه‌هایی برای بازگشت مجدد به زندگی، انسان را که موجودی فطرتاً علاقمند به ماندن و بقا است و میل به جاودانگی و حیات و ترس از مرگ در ذات و سرشت او قرار دارد را به سمت ایجاد و استفاده از فرصت وا داشته است. که از جمله روش‌های نوین، ژن درمانی، اسکن مغز و نیز کرایونیک برای بیماران صعب‌العلاج است. در روش کرایونیک، دانشمندان با انجماد بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می‌برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این امر ملاحظات بسیاری را در زمینه حقوقی و کیفری از جمله برای زوجه بیمار سرما زیست ایجاد می‌کند. منشا این مشکلات تردید در حیات و یا فوت فرد کرایونیک شده است. نگارنده پس از بررسی جوانب مختلف موضوع به این نتیجه رسیده است که اولاً اجرای کرایونیک به معنای سلب حیات از بیمار نیست و در نتیجه موجب از بین رفتن علقه زوجیت نمی‌گردد؛ ثانیاً زوجه می‌تواند با توسل به عسر حرج بوجود آمده در نتیجه سرمازیستی و غیبت غیر متعارف شوهر، از دادگاه تقاضای طلاق نیابتی نماید؛ ثالثاً حضانت فرزندان از محل اموال و دارایی‌های زوج بر عهده زوجه خواهد بود؛ رابعاً نفقه زوجه نیز از محل دارایی‌های زوج تامین خواهد شد لیکن در صورت عدم وسع مالی، امکان طرح شکایت ترک انفاق علیه زوج وجود نخواد داشت و خامساً رابطه نامشروع زوجه بیمار سرمازیست خارج از مفهوم «زنای محصنه» بوده و صرفاً مستوجب جلد خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-* قرآن کریم
2-* قانون حمایت از خانواده
3-* قانون مجازات اسالمی
4-* قانون مدنی
5-* آقایینیــا، حســین، حقــوق کیفــری اختصاصــی، جرایــم علیــه اشــخاص)جنایات(، تهــران، نشــر میــزان، 1392.
6-* امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسالمیه، 1388.
7-* بصیـر زاده، شـهناز و ادیبـی سـده، سـارا، »بررسـی فقهـی و حقوقـی احـوال شـخصیه در انجمـاد بـدن و حیـات دوبـاره«، مطالعـات حقـوق، شـماره شـصت و پنجـم، 1395.
8-* جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1385.
9-* صفایی، سید حسن و امامی، اسد اهلل، حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1394.
10-* عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، مؤسسة انتشارات امیر کبیر، 1375.
11-* کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1384.
12-* گودرزی، فرامرز و کیانی، مهرزاد، پزشکی قانونی، تهران، انتشارات انیشتین، 1370.
13-* نجفی، حسن، جواهر الکالم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981.