امکان سنجی فقهی و حقوقی انتساب عنوان محاربه درخصوص جرم قاچاق انسان

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

از جمله جرائم شناخته شده در قوانین بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها، جرم قاچاق انسان است. این جرم دارای دو جنبه-ی خصوصی و عمومی است و حکومت‌ها در برابر آن به شدت مقابله می‌نمایند. از این رو قاچاق انسان از زوایای مختلفی قابل بررسی است، گاه قاچاق انسان انجام می‌شود و در آن فرد قاچاق شده خود با رغبت و تمایل به آن اقدام کرده‌است، گاه فرد ابتدا ربایش گردیده و سپس توسط قاچاق‌چیان به کشور دیگری فرستاده شد. حالت سوم قاچاق اعضای بدن انسان است که ابتدا شخص دزدیده شده و سپس مثله می‌شود واعضای بدن او قاچاق می‌گردد؛ نوع دو م و سوم مورد بحث نگارندگان بوده و با روش تحلیل محتوا مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته‌است. به نظر می‌رسد، این دو نوع مصداقی از مصادیق محاربه هستند و عاملین قاچاق، علیه امنیت جامعه و اهداف عالیه‌ی نظام مبتنی بر اخلاق و قانون که حاکمیت اسلامی مبتنی بر آن است، اقدام سوء انجام می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


* قرآن کریم.
* آل عصفــور بحرانــى، یوســف بــن احمــد بــن ابراهیــم، )1405 ق(، الحدائــق الناضــرة فــی أحــکام 
العتــرة الطاهــرة، مصحــح محمــد تقــى ایروانــى- ســید عبــد الــرزاق مقــرم، ناشــر دفتــر انتشــارات 
اســامى وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه، قــم، چــاپ اول.
* ابــن أبــی جمهــور، محمــد بــن زیــن الدیــن، )1405 ق(، عوالــی اللئالــی العزیزیــة فــی األحادیــث 
الدینیــه، مصحــح مجتبــی عراقــى، ناشــر دار ســید الشــهداء للنشــر، قــم، چــاپ اول.
* ابـن منظـور، ابـو الفضـل جمـال الدیـن محمـد بـن مکـرم، )1414 ق(، لسـان العـرب، مصحـح احمد 
فـارس صاحـب الجوائـب، ناشـر دار الفکـر للطباعـة و النشـر و التوزیـع، بیـروت، چـاپ سـوم.
* بادکوبـه اى، شـیخ صـدرا، )1418 ق(، هدایـة األصـول فـی شـرح کفایـة األصـول، ناشـر چـاپ خانـه 
العلمیـه، قـم، چـاپ اول.
* بحرانـى، محمـد سـند، )1415 ق(، سـند العـروة الوثقـى - کتـاب الطهـارة، ناشـر انتشـارات صحفـى، 
قـم، چـاپ اول.
* تبریـزى، جـواد بـن علـى، )1428 ق(، تنقیـح مبانـی األحـکام- کتـاب الدیـات، ناشـر دار الصدیقـة 
الشـهیدة سـام اهلل علیهـا، قـم، چـاپ اول.
* جعفـری لنگـرودی، )1380 ش(، ترمینولـوژی حقـوق، ناشـر انتشـارات گنـج دانـش، تهـران، چـاپ 
یازدهـم.
* حســینی شــیرازی، ســید محمــد، )1366 ش(، موســوعة اســتداللیة فــی الفقــه االســامی، ناشــر 
مؤسســه الفکــر االســامی، قــم، چــاپ اول.
ّــى ّ ، مقــداد بــن عبــد الل، )1403 ق(، نضــد القواعــد الفقهیــة علــى مذهــب اإلمامیــة، 
* ســیوری حل
مصحـح سـید عبداللطیـف حسـینی کـوه کمـری، ناشـر انتشـارات کتابخانـه آیـة اهلل مرعشـى نجفـى، 
قـم، چـاپ اول.
* شیخ الشریعه اصفهانى ّ ، فتح الل بن محمد جواد نمازى، )1410 ق(، قاعدة ال ضرر، مصحح یحیی 
ابوطالبی عراقی، ناشر دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، چاپ اول.
* طباطبایـی، سـید محمدحسـین، )1374 ش(، المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، مترجـم سـید محمدباقر 
موسـوی، ناشـر جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه، قـم، چـاپ پنجـم.
* طباطبایی قمی، تقی، )1371 ش(، آراؤنا فی اصول الفقه، ناشر محالتی، قم، چاپ اول.
* طوسـى، محمـد بـن الحسـن، )1407 ق(، تهذیـب األحـکام، مصحـح حسـن الموسـوی الخرسـان، 
22 فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی/ سال اول، شماره سوم، زمستان 1398
ناشـر دار الکتـب اإلسـامیه، تهـران، چـاپ چهـارم.
* عظیـم زاده، شـادی، )1393 ش(، کمـک حافظـه حقـوق جـزای عمومـی، ناشـر دوراندیشـان، تهـران، 
چــاپ یازدهم.
* فیـض کاشـانى، محمـد محسـن ابـن شـاه مرتضـى، )بـی تـا(، سـفینة النجـاه، مترجـم محمـد رضـا 
درودیـان تفرشـی، بـی نـا، چـاپ اول.
* فیـض، علـی رضـا، )1376ش(، مقارنـه و تطبیـق در حقـوق جـزای عمومـی اسـام، ناشـر سـازمان 
چـاپ و انتشـارات فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، تهـران، چـاپ چهـارم.
* کاشـف الغطـاء النجفـی، محمـد حسـین بـن علـى بـن محمـد رضـا، )1359 ق(، تحریـر المجلـة، 
ناشـر المکتبـة المرتضویـة، نجـف اشـرف، چـاپ اول.
* کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، )1407 ق(، الکافی، ناشر دار الکتب اإلسالمیه، تهران، چاپ 
چهارم.
* مجلســى، محمدباقــر بــن محمدتقــى، )1403 ق(، بحــار األنــوار، ناشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، 
بیــروت، چــاپ دوم.
* مجلسی اصفهانى، محمدتقى،‌ )1414 ق(، لوامع صاحبقران، ناشر مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.
* مشـکینى، میـرزا علـی، )بـی تـا(، مصطلحـات الفقـه، بـی نـا، بـی جـا، موجـود در نـرم افـزار جامـع 
فقـه اهـل البیـت.
* مظفر، محمد رضا، )1375 ش(، أصول الفقه، ناشر انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ پنجم.
، محمـد بـن محمـد بـن نعمـان عکبـرى، )1413 ق(، المقنعـه، ناشـر کنگـره جهانـی 
* مفیـد بغـدادى ّ
شـیخ مفیـد، قـم، چـاپ اول.
* نکونام، محمدرضا، )1428 ق(، تحریر التحریر، ناشر انتشارات ظهور شفق، قم، چاپ اول.
* سایت واژه یاب به آدرس اینترنتی com.vajehyab
* سایت اینترنتی net.r