تحلیلی بر آسیب‌های اجتماعی؛ اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار

نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب‌های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند.
روش‌ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع‌آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می‌دهد.
نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می‌شود و بی‌شک هر جامعه‌ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه‌رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.
بحث و نتیجه‌گیری: به کارگیری روش‌هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره‌گیری صحیح از رسانه‌های اینترنتی و افزایش سواد رسانه‌ای از جمله راه‌حل‌هایی است که می‌تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت‌های حمایتی دولت‌ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت‌هایی برای اقشار آسیب‌پذیر در فضای مجازی می‌تواند راه‌حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


* امیدوار، احمد و صارمی، علیاکبر. )1381ب(، »اعتیاد به اینترنت«. مشهد: تمرین.
* رحیمـی محمـد، آشـفته تهرانـی ، امیـر ) 1391(، عوامـل اجتماعـی موثـر بـر شـکاف بیـن نسـلی)مطالعه 
مــوردی شــهر خلخــال در ســال 1390(، مقالــه ،5 دوره ،2 شــماره ،7 زمســتان ،1391 صفحــه 98-79
* زارعــی متیــن, حســن, جمشــیدی کهســاری, حمــزه. )1389(. بررســی پدیــده اعتیــاد بــه کار در بیــن 
پرســتاران ایــران )تفــاوت جنســیتی بیــن زن و مــرد( مطالعــه مــوردی: پرســتاران شــاغل در بیمارســتانهای 
اســتان مازنــدران. مجلــه علمــی مدیریــت فرهنــگ ســازمانی, 8)21(, .157-133
* شجاع کاظمی، مهرانگیز)1385(جرم و راههای پیشگیری از آن، معرفت، شماره.103
* عصــر اطالعــات: اقتصــاد، جامعــه و فرهنــگ / مانوئــل کاســتلز؛ ]مترجــم[ عبداالحــد 
علیقلیــان، افشــین خاکبــاز، تهــران: طــرح نــو، .۱۳۸۰
* کوکبـی، مهـدی )1383(، علـل اعتیـاد جوانـان و نوجوانـان از نطـر روانشـناختی و جامعـه شناسـی و توصیـه 
هـای پیشـگیرانه ، ماهنامـه دادرسـی، پیاپـی ۴۵ )مـرداد و شـهریور ۱۳۸۳(، ص ۳۹
* فریز، جنیفر، ،۱۳۸۱ اعتیاد مدرن، ترجمه احمد رحیمی مقدم، نشریه ابرار.
* عسـکری آزاده، نـوری ابوالقاسـم. بررسـی رابطـه اعتیـاد بـه کار بـا ابعـاد سـامت عمومـی در کارکنـان یـک 
شـرکت صنعتـی در اصفهـان. سـامت کار ایـران. ۱۳۹۰; ۸ )۲( ۰-۱۴:
* قلیپــور, آریــن, نرگســیان, عبــاس, طهماســبی, رضــا. )1387(. اعتیــاد بــه کار :چالــش جدیــد مدیریــت 
منابــع انســانی ســازمانها. فصلنامــه دانــش مدیریــت )منتشــر نمــی شــود( 21)4(, .-
* معیــد فــر، ســعید،. حبیــب پــور گتابــی، کــرم،. و گنجــی، احمــد. ) 1384 (. اعتیــاد اینترنتــی علــل و 
پیامدهــای آن فصلنامــه رســانه، 16)3( 39 - 6