مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی با پشتوانه فرهنگی و سابقه تمدن جهانی دو مورد مناسب جهت مطالعه از جهات مختلف میباشند این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دست یابی به نقاط قوت و ضعف جهت رشد و توسعه قوانین داخلی، قانون مطبوعات دو کشور مذکور را از حیث جرم شناسی و مسئولیت کیفری مورد بررسی تطبیقی قرار دهد یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری در قانون ایران از تمرکز و نظم بیشتری برخوردار بوده و در قانون ایران نسبت به مصر رفتارهای بیشتری جرم انگاری شده و نظام مسئولیت کیفری غالبا جمعی است در حالیکه این امر در قانون مصری به عکس بوده و غالبا فردی است. البته قوانین مطبوعات دو کشور دارای اشتراکاتی نیز می باشند که از جمله آنها تشابه در رکن روانی و رکن مادی از جهت مثبت، ساده و مطلق بودن جرائم است.

کلیدواژه‌ها


* آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، تهران، نشر نی 1379، .
* معاونت اموزش قوه قضاییه، بررسی جرایم مطبوعاتی، تهران، مرکز مطبوعات و نشر.1382،
* رحیمـی، مصطفـی، قانــون اساسـی مشـروطه ایـران و اصـول دموکراسـی، چــاپ چهـارم، نیلوفـر، 
.1389
* سـجادی نـژاد، سـید احمـد؛ اصـل قانونـی بـودن جرایـم و مجازاتهـا در فقـه و حقـوق، الهیـات و 
حقوق،1385،ش،20صــص92-91
* شـیخ االسـامی، عبـاس، جرایـم مطبوعاتـی بررسـی تطبیقـی سیاسـت جنایـی ایـران و انگلسـتان، 
مشـهد، نشـر جهـاد دانشـگاهی، .1380
* صوفـی آبـادی، محمـود، نقـد و بررسـی صالحیـت دادگاه هـا در جرایـم مطبوعاتـی، مجلـه دانشـکده 
علوم انسـانی دانشـگاه سـمنان، ش-1ص،222-221 .1384
* عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی، چاپ دوازدهم، قاهره، مکتبه دارالتراث، .1993
* کالنترنـی، کیومـرث، اصـل قانونـی بـودن جرایـم و مجـازات هـا در حقـوق ایـران و مطالعـه تطبیقـی 
آن بـا مقـررات برخـی از کشـورها، چـاپ اول، دانشـگاه مازنـدران، .1375
* گلدوزیـان، ایـرج، و بابایـی، عبـاس، سیاسـت جنایـی تقنینـی جمهـوری اسـامی ایـران در قبـال 
جرایــم مطبوعاتــی )ســنتی و الکترونیکــی(، تحقیقــات حقوقــی آزاد ،ش،35 صــص،40-38 .1396
* الیق میرحسینی، مجید، جرایم مطبوعاتی، دانشگاه تهران.1372،
* مرکـز مطالعـات و تحقیقـات رسـانه هـا، قانـون مطبوعـات مصـر،، تهـران، سـازمان چـاپ و انتشـارات 
،فصل پنجم،مسـئولیت کیفـری، .1384
* هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، تهران، انتشارات میزان، .