کلیدواژه‌ها = داوری
نقش کنوانسیون ایکسید در داوری و توسعه سرمایه گذاری اقتصادی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 121-140

10.22034/ejs.2024.409058.1499

پریسا کاظمیان؛ محبوبه عبداللهی؛ سعید عباسی نیا


بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران از دیدگاه قواعد فقهی

دوره 5، شماره 4، دی 1402، صفحه 249-266

10.22034/ejs.2023.414959.1541

فاطمه السادات قریشی محمدی؛ رامین فغانی


دلایل اقتصادی کارایی داوری در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-34

10.22034/ejs.2023.367822.1320

مهدی قاسمی؛ داود اندرز؛ جواد واحدی زاده


نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت فکری با تأکید بر نهاد داوری

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 677-691

10.22034/ejs.2023.381675.1360

رضا موسوی؛ مسعود راعی؛ علیرضا انصاری مهیاری