نقش کنوانسیون ایکسید در داوری و توسعه سرمایه گذاری اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران _ دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

3 استادیارگروه الهیات و معارف اسلامی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

10.22034/ejs.2024.409058.1499

چکیده

زمینه وهدف: «در کنوانسیون داوری ICSID »  مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین کشورها با اتباع سایر کشورها با حساسیت خاصی وضع شده و تا حدود زیادی دغدغه سرمایه گذاران خارجی برطرف شده است.هدف نقش کنوانسیون ایکسید در داوری وتوسعه سرمایه گذاری اقتصادی است.  
 مواد و روش‌ها: در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده، از روش دلفی و پرسشنامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای حمع آوری داده ها، از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده شده است.
 ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ها: در سیستم ICSID ضمن حفظ نقش آزادی طرفین در داوری به عنوان روشی برای حل اختلاف، تضمین حقوقی مستقیم سرمایه نیز پیش بینی شده است. انتظار می رود سرمایه گذاران خارجی زمینه عادلانه­ای را برای حل و فصل اختلافات حقوقی فراهم کنند. این مرکز (ICSID) به طور خاص برای حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری بین سرمایه گذاران و دولت­ها ایجاد شده است. امروزه بخش بزرگی از این اختلافات در این مرکز رسیدگی می‌شود.
  نتیجه: بسیاری از معاهدات دوجانبه و معاهدات سرمایه‌گذاری، ICSID را برای این منظور در حل و فصل اختلافات سرمایه­ گذاری به عنوان روشی مدرن مشخص کرده‌اند. این روش با این هدف ایجاد شده است که دیوان داوری تا حد امکان از داوران بین المللی توانا و کاملاً بی طرف تشکیل شده باشد. صلاحیت این مرکز شامل هرگونه اختلاف حقوقی که مستقیماً ناشی از سرمایه گذاری بین یک دولت متعاهد و اتباع کشور متعاهد دیگری که طرفین اختلاف رضایت کتبی برای مراجعه به مرکز داده­اند، می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 •  

  • آرون بروشه،1972، قانون حاکم و اجرای احکام در داوری های موضوع کنوانسیون حل وفصل ناشی از اختلافات سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دول دیگر، ترجمه: محسن محبی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ش10.
  • براتی، علی اکبر، 1394، نظام صلاحیت ایکسید و حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، تهران: شهر دانش.
  • پیران، حسین، 1393، مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی، نشر گنج دانش، قم.
  • جلالی، محمود، (1383)، حل وفصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران، مجله الهیات و حقوق شماره13.
  • صلح چی، محمدعلی؛ هیبت الله نژندی منش، 1393، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  • مجتهدی، محمدرضا،1390، درآمدی بر حقوق حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید، مجله فقه و حقوق اسلامی، شماره3.

   

   

   

   

   

   

   

  لاتین

  • Boddicker, Joseph M. “Whose Dictionary Controls?: Recent Challenges to the Term Investment in ICSID Arbitration”, American University International Law Review, No. 25, pp. 1031-107. (2010).
  • Broches, Aron, The Convention of Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, (1986), 136 Recuil des cours 331, vol. 2.P;362.
  • Consortium Groupement L.E.S.I. - DIPENTA v. People's Democratic Republic of Algeria (ICSID Case No. ARB/03/8), Award, January 15 2005. CSOB v. Slovakia Republic (ICSID Case No. ARB/97/4), Decision on Jurisdiction, 24 May 1999.
  • Dolzer, Rudolf, & Schreuer, Christoph, Principles of International Investment Law, Oxford: Oxford University Press, (2008).
  • Duponti, Pierre- Emmanuel, “The Notion of ICSID Investment: Ongoing Confusion or Emerging Synthesis?”, The Journal of World Investment & Trade, vol.12, No.2. pp. 245-27. April 2011.
  • Schreuer, Christoph, “Commentary on ICSID Convention”, ICSID –Review-FILJ, No. 11, pp. 316-327; (1996).P:256.
  • Weiler, Todd, Investment Treaty Arbitration and International Law, Juris,2008.