دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، دی 1399، صفحه 1-134 

علمی

واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام

صفحه 1-22

صدیقه نقره‌کوب مقدم؛ محمد علی حیدری؛ احمد رضا توکلی


واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی

صفحه 78-93

مهدی اشجعی خامنه؛ فاطمه احدی؛ رضا فانی؛ سید رضا احسان پور


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی