بررسی اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی و وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها

نوع مقاله : علمی

نویسنده

بانک کشاورزی

چکیده

زمینه و هدف: در جهان امروز هر جامعه‌ای که بخواهد به پیشرفت روزافزون و رفاه بیشتری دست یابد ناگزیر از تبادل کالا و خدمت با دیگر جوامع است. لیکن مخاطرات تجارت در دنیای بین‌الملل باعث شده که این امر با سختی‌های فراوانی روبه‌رو باشد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، ‌روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می‏باشد، و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: صادرکننده و وارد کننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند، به علت عدم شناخت کافی از یکدیگر و وجود ریسکهای فراوان؛ نگران تحقق مفاد تعهد و نتیجتاً انجام فرآیند پرداخت هستند.
نتیجه‌گیری: این تضاد منافع و عدم آشنایی و اطمینان خریدار و فروشنده به یکدیگر باعث ایجاد مکانیسم‌های مختلفی شده که یکی از پرکاربردترین و مقبول‌ترین آن‌ها اعتبارات اسنادی است که منافع خریدار و فروشنده را ملاحظه نموده و تا حدودی ریسک‌های طرفین قرارداد را پوشش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها