دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، مهر 1399، صفحه 1-84 

علمی

کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن

صفحه 1-15

مهری توتونچیان؛ احمدرضا خزائی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی