بررسی حقوق مالکیت فکری در تجارت الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی بر حقوق تجارت بین‌الملل

نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده

زمینه و هدف: تامین امنیت تجارت الکترونیک به‌ویژه درزمینه مالکیت ادبی و هنری یکی از موضوعات مهم تجارت الکترونیک است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که الزامات حقوقی در حقوق ایران و اسناد حقوق تجارت بین‌الملل در راستای تضمین امنیت تجارت الکترونیکی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری در نظر گرفته شده چگونه قابل ارزیابی است؟
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق بیانگر این امر است که قانون‌گذار ایرانی به منظور تضمین امنیت تجارت در فضای الکترونیکی مجازی باید به قانون‌گذاری برای عناوینی می‌پرداخت که پیش از آن در فضای غیرمجازی به حمایت از آن‌ها پرداخته بود اما تفاوت تجارت الکترونیکی موجب شکل‌گیری قانون تجارت و قانون جرائم رایانه‌ای شد که به‌طور خاص بدین منظور تدوین گشته‌اند و نشان از جایگاه خاص الزامات در حقوق ایران دارند. در کنوانسیون‌های بین‌المللی دستورالعمل‌هایی در جهت حفظ حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین شده که کشورهای عضو با عضویت در کنوانسیون این دستورالعمل‌ها را به عنوان قانون داخلی می‌پذیرند.
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد دستورالعمل‌های کنوانسیون‌هایی چون تریپس لازم است با توجه به تحولات جدید در تجارت الکترونیک به روز تر شده و در قوانین داخلی، اگرچه قانون‌گذار ایرانی برای دستیابی به این هدف در برخی موارد به قوانین مربوط به فضای غیرمجازی ارجاع داده است و در برخی موارد اقدام به تدوین مواد قانونی جدید نموده اما در این زمینه همچنان نقض‌ها و خلاء‌هایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها