دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی، بهار 1400، صفحه 1-124 
6. جلوه های توسعه جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی

صفحه 103-124

علی نجفی توانا؛ محمد سعید ابر اهیم پور


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی