دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، مهر 1400، صفحه 1-149 
5. ضمانت کیفری حقوق اقتصادی زوجه

صفحه 75-91

10.22034/ejs.2021.142960

مظاهر خواجوند؛ مینا جعفری؛ مجتبی لطفی خاچک


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی