موضوعات = فقه
بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی و مقایسه آن با قول مشهور و دیدگاه فقهای

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 317-334

10.22034/ejs.2023.405670.1486

سارا سهل البیع؛ فهیمه ملک زاده؛ یونس واحدیاریجان


حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 107-134

احمدرضا خزائی؛ مهری توتونچیان