بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی و مقایسه آن با قول مشهور و دیدگاه فقهای معاصر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدة الهیات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2023.405670.1486

چکیده

زمینه و هدف: در این مقاله ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفانِ فیض، نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله بیان و سعی شده است دیدگاه­ های فیض با مقتضیات زمان منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارائه شود.
مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری است و ‌روش آن به­ صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار گرد‏آوری اطلاعات نیز به ­صورت کتاب­خانه ‏ای است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته ­ها: برخلاف دیدگاه مشهور که سن بلوغ را 9 و ۱۵ سالگی می­داند، فیض نظریه نسبی بودن سن بلوغ را ارائه کرد. او معتقد بود که سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف مختلف متفاوت است.
نتیجه: سن تکلیف در عبادات را می­توان به مرجع فقهیِ مربوطه سپرد؛ اما در امور مالی وکیفری و قابلیت ازدواج، جهت صدورِ احکام قضایی و حقوقی، سن 18 سال پیشنهاد می­شود. از طرفی سن 18 سال سنی است که تمامیِ سن­های گفته­ شده توسط فقها و مذاهب اسلامی(از 9 تا 17 سال) را پوشش می­دهد. هم­چنین 18 سالگی سنی پذیرفته ­شده در بسیاری از جوامع است و کاربرد موفقی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات