نویسنده = مهدی اسماعیلی
جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 19-37

10.22034/ejs.2023.332321.1183

مهدی شعبانی؛ حسن حاجی تبار؛ مهدی اسماعیلی


بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 239-257

10.22034/ejs.2022.331562.1173

فروغ برزگری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 199-220

10.22034/ejs.2022.331598.1174

حمید باقری؛ محمد نبی پور؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار


تحلیل بزه‌دیدگی گردشگران خارجی در حقوق کیفری ایران

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 401-417

10.22034/ejs.2022.340492.1230

حسین ایزدی؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


چالش‌های مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارها

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 95-116

10.22034/ejs.2022.332317.1182

مهدی شعبانی؛ حسن حاجی تبار؛ مهدی اسماعیلی