نویسنده = احمدرضا خزایی
تعهدات مالی سرپرستان نسبت به فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 35-48

10.22034/ejs.2023.339071.1223

عزیزه بهلولی؛ احمدرضا خزایی؛ جمشید معصومی


بررسی فقهی تجاری سازی اهداء تخمک

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 131-144

10.22034/ejs.2023.355696.1273

ملیحه سادات حسینی؛ احمدرضا خزایی؛ ابراهیم یاقوتی


ماهیت انتقال انفال در فقه و حقوق ایران با تأکید بر اراضی ملی

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 621-638

10.22034/ejs.2023.376870.1343

ایمان موسوی؛ احمدرضا خزایی؛ ابراهیم یاقوتی


کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 23-39

10.22034/ejs.2022.331049.1167

مجتبی شریعتی فرد؛ احمدرضا خزایی؛ جمشید معصومی


معیارهای اخلاقی انتقال تعهد در حقوق ایران

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 73-86

10.22034/ejs.2022.328536.1151

مهدی عابدی؛ احمدرضا خزایی


بررسی ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 381-399

10.22034/ejs.2022.339216.1224

عزیزه بهلولی؛ احمدرضا خزایی؛ جمشید معصومی


بررسی نهاد قضاوت از منظر فقه تربیتی

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 577-595

10.22034/ejs.2022.342970.1234

شبنم رضایی عباسی؛ احمدرضا خزایی؛ علیرضا محمدبیکی


بررسی فقهی حقوقی نفقه و ارث کودک حاصل از تخمک اهدایی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 551-566

10.22034/ejs.2023.355698.1274

ملیحه سادات حسینی؛ احمدرضا خزایی؛ ابراهیم یاقوتی


ماهیت فقهی- حقوقی اموال عمومی و تشرفات قانونی حاکم بر بیع این اموال

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 225-242

10.22034/ejs.2023.379377.1352

ایمان موسوی؛ احمدرضا خزایی؛ ابراهیم یاقوتی


بهره‌گیری از اموال عمومی با تأکید بر آب‌ها از منظر فقهی حقوقی

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 117-134

10.22034/ejs.2023.380266.1354

ایمان موسوی؛ احمدرضا خزایی؛ ابراهیم یاقوتی