نویسنده = علی بهرامی نژاد
آثار نکاح در شرایط ابتلای زوج به بیماری مشرف به موت در فقه و حقوق ایران

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 17-34

10.22034/ejs.2022.326030.1138

زهرا حسنوند؛ محمد بهرامی خوشکار؛ علی بهرامی نژاد


ادله‌ی عقلی در مشروعیت و عدم مشروعیت حیل شرعی در مذاهب خمسه

دوره 2، شماره 2، تیر 1399، صفحه 40-57

سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد