نویسنده = کامبیز هژبرکیانی
محاسبه بهره وری ،کارایی و اثر بخشی در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی :بانک توسعه تعاون)

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 1099-1118

10.22034/ejs.2024.426619.1612

حسن شریفی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ فرید عسکری