محاسبه بهره وری ،کارایی و اثر بخشی در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی :بانک توسعه تعاون)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

10.22034/ejs.2024.426619.1612

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد بانک‌ها اهمیت دارد. چرا که کمک می‌کند تا عملکرد خود را بهبود بخشند، ریسک‌های مالی را کاهش دهند و مناسب‌ترین استراتژی‌های رشد و توسعه را انتخاب کنند. به‌ همین دلیل، ارزیابی عملکرد بانک‌ها، سنجش بهره‌وری، کارایی و اثربخشی امری ضروری است. با توجه به این در پژوهش حاضر، سنجش شاخص‌های مذکور در بانک توسعة تعاون بررسی ‌شد.
مواد و روش­ ها: برای محاسبه بهره‌وری از روش تابع هزینه مرزی و کارایی از رویکرد کارایی دو مرحله‌ای با روش تحلیل پوششی داده‌ها(DEA) استفاده شد. تفاوت میان کارایی و بهره‌وری به‌عنوان اثربخشی مدنظر قرار گرفت. دوره زمانی، اطلاعات ماهانه بانک از سال 1390-1401 است.
ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته­ ها: کارایی دو مرحله‌ای در دوره زمانی مورد بررسی، مثبت به ­دست آمد. بهره‌وری نوسانات زیادی داشت و در برخی سال‌ها منفی و برخی مثبت و اثربخشی بین 55/0 – و 91/0 در نوسان بوده است. 
نتیجه: روند بهره‌وری و کارایی در بانک توسعه تعاون طی سال‌های اخیر در دورة مورد بررسی رو به بهبود بوده است؛ ولی ارتقای اثربخشی، نیازمند توجه سیاست‌گذاران بانک به ارتقای مهارت و تخصص نیروی انسانی، بهبود زیرساخت‌های الکترونیک و ارتقای سیستم‌های مدیریت ریسک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات