نویسنده = بهنام حبیبی درگاه
نقش قرارداد دادرسی و جلوه‌های آن در اقتصاد دادرسی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 167-186

10.22034/ejs.2023.350242.1261

مهدی فیروزبخت؛ بهنام حبیبی درگاه


مطالعه تطبیقی اصول راهبردی در دادرسی مدنی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 659-675

10.22034/ejs.2023.386941.1390

زهرا علی؛ بهنام حبیبی درگاه؛ وحید قاسمی عهد