اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

10.22034/ejs.2023.353527.1268

چکیده

زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی­ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است.
مواد و روش‌ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه­ای به بررسی موضوع پرداخته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته‌ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این­صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی­علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی­علیه حق فسخ و یا ابطال آن­را ندارد.
نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


- آل کاشف الغطاء، تحریر المجله، انتشارات دار 
الکتاب، قم، 1342.
- احمدی، محمدرضا، نظریه کلی نمایندگی، پایان-
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 
.1388
- اخالقی، بهروز، »ماهیت حقوقی قرار داد حمل و 
نقل در حقوق تجارت«، مجله کانون وکال، شماره 
صد و پنجاه و هفتم، 1372.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، نشر مجد، 
.1380
- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، انقضای
نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل، نشر 
میزان، 1388.
- امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات، 
نشر مجد، 1386.
- باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، نشر میزان،
.1389
- بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، الهادی، 
.1419
- بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضره، قم، موسسه 
نشر اسالمی، 1415.
- جبعی عاملی، زین الدین شهید ثانی، مسالک 
االفهام، معارف االسالمیه، 1414 .
- جبعی عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه 
الدمشقیه، بیتا.
- جوادی آملی، عبداهلل، والیت فقیه والیت فقاهت 
و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1395.
- حاجیانی، هادی، حقوق نمایندگی، انتشارات 
دانش نگار، 1390.
- حسینی عاملی، سید محمد، مفتاح الکرامه فی
شرح القواعد العالمه، موسسه آل البیت، 1423.
- حکمتنیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه
)مبانی و ساختار(، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی، 1386.
- حلی عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد
االحکام، موسسه نشر اسالمی، 1418.
- درودیان، حسنعلی، تقریرات درس حقوقی مدنی
3 ،دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1389.
- زندی، محمد، رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر 
استان تهران، انتشارات جنگل، 1390.
- شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه 
الدمشقیه، قم، مرکز النشر مکتب االعالم االسالمی، 
.1414
- شیخ انصاری، محمدعلی، موسوعه الفقهیه، مجمع 
فکر اسالمی، 1424.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخالف، کتاب 
الوکاله، مسئله 3 ،دارالکتب االسالمیه، 1390.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، المکتبه 
المرتضویه، 1387.
- شیروانی، علی، ترجمه لمعه دمشقیه، انتشارات 
دارالفکر، 1390.
اثر معامالت فضولی در زوال نمایندگی میرکو و همکاران / 225
- طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، موسسه آل 
البیت، 1414.
- عالمه حلی، ارشاد االذهان، جامعه مدرسین، 
.1425
- علیآبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، نشر 
مرکز، تهران، 1369.
- فخر المحققین، ایضاح الفوائد، انتشارات میزان،
تهران، 1385.
- قاسمزاده، مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، 
نشر میزان، 1383.
- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، نشر میزان، 1388.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، نشر مجد، 1383.
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی
کنونی،. نشر میزان، 1383.
- لور راسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد 
اشتری، تهران، نشر حقوقدان، 1385.
- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی،
فکرسازان، 1389.
-نجفی، محمدحسن، جواهر الکالم، نشر العالم، قم، 
.1385
- یزدی، سید محمدکاظم، ملحقات عروه الوثقی. 
نشر الکتاب، 14