تأثیر اقتصادی حقوق عمومی و توسعه آن بر جامعه

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی،قم، ایران.

3 استادیارگروه حقوق عمومی، دانشگاه امام باقر(ع)، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2022.347113.1253

چکیده

زمینه و هدف: ابعاد اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر توسعه است که در این مقاله تلاش شده تأثیر آن بر جامعه بررسی شود.
مواد و روش‌ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: حقوق عمومی و توسعه آن از منظر اقتصادی بر جامعه بسیار تأثیرگذار است. ابعاد اقتصادی حقوق عمومی اعم از حمایت از نهاد مالکیت، تقویت آزادی‌های اقتصادی و تضمین تناسب و برابری در برنامه توسعه بر توسعه حقوق عمومی، و به دنبال آن توسعه جامعه تأثیرگذار است. زمانی که اصل مالکیت شخصی موردحمایت است. آزادی تجارت و بازار آزاد در راستای رعایت حقوق افراد حکمرفا شود و دخالت‌های دولت تا حد زیادی محدود گردد؛ حقوق رقابت و برابری در کسب‌وکار پذیرفته شود، ابعاد اقتصادی حقوق عمومی توسعه‌یافته و این امر تأثیرات مثبتی بر توسعه جامعه دارد.
نتیجه‌گیری: تأثیر اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهمی است که لازم است در فرایند توسعه جامعه مدنظر قرار گیرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومی اقتصادی امکان‌پذیر نیست. برای توسعه ابتدا باید بسترهای توسعه حقوق عمومی اقتصادی نظیر حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم‌مداخله دولت و حمایت کامل از اصولی چون اصل مالکیت را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها