نقش و کارکرد تشکل‌ها در حقوق ایران

نوع مقاله : علمی

نویسنده

گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه جهان شاهد خیزش گسترده سازمان‌ها و تشکل‌های بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. کار گروهی و تشکلی، نقش بسیار مثبت و بهره‌وری قابل ملاحظه‌ای را خصوصاً در مسائل اقتصادی ایفاء می‌کند. بعضاً در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، هنوز به معنای واقعی به اهمیت موضوع پی نبرده و کماکان مردد در بودن یا نبودن آن هستند.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: به همین منظور برای افزایش مشارکت مردم در امور کشور؛ پیش‌نویس قانون توسعه تشکل‌های اجتماعی مدنی تدوین گردید، مقوله مشارکت در قانون اساسی و برنامه‌های توسعه موردتوجه قرار گرفت و زمینه‌های حقوقی مشارکت مردم در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم شد.
نتیجه‌گیری: آنچه تاکنون باعث شکست و ناکامی تشکل‌ها شده است، وجود برخی موانع در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و ساختاری- قانونی است که موجب گردیده تشکل‌ها چندی پس از تشکیل و قبل از رسیدن به قوام و پایداری لازم منحل و یا نوعاً منفعل گردند.

کلیدواژه‌ها