کلیدواژه‌ها = فقه اسلامی
بانکداری اسلامی و سناریوهای صنعت بانکداری با رویکرد نقد استخراج دیجیتال

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-23

مرتضی توکل؛ اکبر اعتبارایان خوراسگانی؛ امیرهوشنگ حیدری؛ امیررضا نقش


تبیین نقش عدالت در توسعه پایداراقتصادی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 24-44

مهدی کیایی؛ عباس سماواتی