کلیدواژه‌ها = قواعد فقهی
تعداد مقالات: 2
1. قواعـد فقهـی و کاربـُرد آن در اقتصـاد از منظـر قـرآن

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 143-159

مهری توتونچیان؛ نفیسه شریعتی نیاسر


2. پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 160-171

شهلا میرالوندی